Suomeksi
Cirkulär
31/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Förändringar som gäller arbetslivsutvecklingen under avtalsperioden 2001-2002

I samband med förhandlingarna om hur den inkomstpolitiska helhetslösningens förhandlingsresultatet om arbetslivsutvecklingen skall tillämpas inom kommunsektorn kom man även överens om att förtydliga paragrafen om förfarande i det allmänna avtalet om samarbetsförfarande. I underteckningsprotokollet antecknades också de särskilda åtgärder som hänför sig till arbetslivsutvecklingen inom kommunsektorn. Även AKAVA-OS rf har undertecknat detta förhandlingsprotokoll.

Det allmänna avtalet om samarbetsförfarande

Ändringen av § 4 i det allmänna avtalet baserar sig på det arbete som slutfördes 29.11.2000 av en arbetsgrupp som tillsatts under föregående avtalsperiod. Arbetsgruppen hade fått i uppdrag att utreda om det finns behov av att komplettera det allmänna avtalet med bestämmelser om formerna för direkt samarbete och kommunikationen mellan arbetsgivare och personal. Arbetesgruppen skulle beakta resultatet av den samarbetsutredning som genomfördes föregående år.

Till § 4, som gäller förfarandet, fogades ett omnämnande av fortlöpande förhandlingsförfarande som närmast är av målsättningstyp. I paragrafen framhävs ytterligare kommunikationens betydelse som ett komplement till samarbetet. Eftersom direkt samarbete mellan chef och medarbetare eller på arbetsplatsnivå även utgör en del av ledningen, som inte hör till det man avtalar om, konstaterade man att det ankommer på arbetsgivaren att fatta beslut om inledande och former för förfarandet. Den bifogade rekommendationen presenterar olika former av direkt samarbete och framhäver samarbetets betydelse för resultatorienteringen och arbetslivskvaliteten. Till tillämpningsdirektivet i § 1 i det allmänna avtalet fogades ett omnämnande av rekommendationen som gäller § 4.

Anteckningar om arbetslivsfrågor i anslutning till det inkomstpolitiska avtalet gjordes för kommunsektorns del i fråga om följande ämnesområden:

Totalreformen av lagen om företagshälsovård

  • arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning
  • inlärning i arbetet
  • regeringens program "Orka arbeta"
  • samarbete för att bemästra förändringarna i arbetslivet och arbetet
  • projektet för utveckling av resultatutvärderingen

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsjurist  Pirkko Leivo

BILAGA 
Underteckningsprotokoll för förhandlingarna om arbetslivsutvecklingen inom kommunsektorn år 2000