På svenska
Yleiskirje
16/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus 2000 oikaisut ja lisäsoveltamisohjeet

Seuraavassa on eräitä oikaisuja ja korjauksia sopimuskirjan teksteihin ja eräitä lisäsoveltamisohjeita.

1 Yleiset määräykset

Oheisena lähetetään tiedoksi muistio "Opetushenkilöstö ja vuosiloma".

2 Peruskoulu

Luokanopettajalle kaksoiskelpoisuudesta tulevat palkkaluokat (7 § 2 mom.) vaikuttavat myös ylituntipalkkion hintaan.

Kun kyseessä on opettajan monipuolisuudesta maksettava palkanlisä, se edellyttää kaksoiskelpoisuutta eli, paitsi aineenopettajan kelpoisuutta, asianomaisella tulee olla myös luokanopettajan kelpoisuus. Jos jollekin luokanopettajan kelpoisuutta vailla olevalle mutta aineenopettajan kelpoisuuden omaavalle on jo ehditty täytäntöönpanna palkkaluokan tarkistus, maksaminen päättyy asianomaisen määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä (pääsääntöisesti viimeistään siis 31.7.2000).

Kaksoiskelpoisuuden lisä maksetaan luokanopettajanvirassa olevalle ja vastaavalle päätoimiselle tuntiopettajalle, ei esiluokanopettajan virassa olevalle tai esiluokanopettajan tehtävää hoitavalle.

Seuraavassa huhtikuun puolessa välissä ilmestyvässä Kuntatyönantaja- lehdessä on kirjoitus peruskoulun aineenopettajan kelpoisuudesta, johon kehotetaan tutustumaan.

3 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen opettajan työaika on kokonaistyöaika, jonka pituus määräytyy  toimistotyöajan mukaan. Tähän perustyöaikaan ei ole tehty mitään muutoksia. Sen sijaan työajan jakaantuminen opetustyöhön ja muuhun työhön on kirjattu uudella tavalla siten, että se antaa enemmän liikkumavaraa työtehtävien jakamisessa. Muun kuin opetustyön vähimmäismäärän on oltava vähintään 752 tuntia lukuvuodessa. Työtehtävien määrääminen on työnantajan työnjohto-oikeuteen kuuluva asia. Näin ollen työtehtävistä ei paikallisesti voida käydä kunnallisen pääsopimuksen mukaisia neuvotteluja, jollei sopimusmääräysten tulkinnasta synny erimielisyyttä esimerkiksi sillä perusteella, että 752 tuntia muuta kuin opetustyötä ei täyty. Jos opettajien työtehtävien jakamisessa tehdään merkittäviä muutoksia aikaisempaan verrattuna, luottamuksellisten yhteistoimintasuhteiden ylläpitämiseksi on hyvä käydä asiasta yleinen ja periaatteellinen keskustelu opettajien kanssa.

4   Oikaisuja

YLEINEN OSA

_ _ _

IV  LUKU VUOSILOMA

1 §  Vuosilomaoikeus

2 mom.    _ _ _

Soveltamisohje
                 
KVTES:n vuosilomamääräyksiä sovelletaan pääsääntöisesti edellä olevan III luvun 1 §:n soveltamisohjeen 2, 3 ja 5 kohdissa mainituissa työaikamuodoissa.

Vaikka muulla virkasuhteisella opetushenkilöstöllä ei työaikajärjestelmänsä johdosta ole oikeutta vuosilomaan, on sairasvakuutuslain etuuksien kohdentamiseksi sovittu ns. laskennallisesta vuosilomasta.

_ _ _

PERUSKOULU

_ _ _

II   VAKINAISET VIRANHALTIJAT

Palkkaluokittelu

_ _ _

8 §   Esiluokanopettajan palkka (uusi)

1 mom.
Esiluokanopettajan palkkaluokkiin sijoittelu on seuraava:

4 03 04 02 0
Ylempi korkeakoulututkinto ja
perus-/lukio-opetusta antavan
opettajan kelpoisuus                                      C45

4 03 04 02 1
Esiluokanopettajan kelpoisuus:

1    luokanopettajan kelpoisuus,
2    kasvatustieteen kandidaatin tutkinto
      (asetus 576/1995 11 §),
3    lastentarhanopettajan tutkinto tai
4    sosionomin tutkinto (AMK) ja sosiaali-
      kasvattajan ja sosiaalialan ohjaajan
      tutkinto                                                   C44

4 03 04 02 2
Muu kuin edellä mainittu                                 C35


_ _ _

IV  TUNTIOPETTAJAT

59 §   Palkkaluokka, opetus- ja yhteissuunnittelutyöaika
_ _ _

Erillisen esiopetusryhmän opetus

4 03 07 06 2
Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/
lukio-opetusta antavan opettajan
kelpoisuus                                                     C45

4 03 07 06 3
Esiluokanopettajan kelpoisuus:
1    luokanopettajan kelpoisuus,
2    kasvatustieteen kandidaatin tutkinto
     (asetus 576/1995 11 §),
3    lastentarhanopettajan tutkinto tai
4    sosionomin tutkinto (AMK) ja sosiaali-
      kasvattajan ja sosiaalialan ohjaajan
      tutkinto
                                                 C44

4 03 07 06 4
Muu kuin edellä mainittu                                C35

_ _ _

KANSALAIS- JA KANSANOPISTO

_ _ _

A   KANSALAISOPISTOT

_ _ _

9 §  Määrävuosikorotus
_ _ _

2 mom. 
Määrävuosikorotukseen oikeuttavat vuodet ja määrävuosikorotuksen palkkaluokat ovat seuraavat:

                                           5 v    10 v    15 v    20 v

Rehtori, apulaisrehtori         –         –        –        2C
Opettaja, ylempi
korkeakoulututkinto            1C       2C      2C       2C
Muu opettaja                       2C       1C      2C      2C

_ _ _

MUSIIKKIOPPILAITOS

1 §  Soveltamisala

Pöytäkirjamerkintä

Em. KVTES:n määräyksiä ovat: yleinen osa (I luku), palkkaus (II luku), virka-, ja työvapaa sekä perhevapaat (V luku) sekä kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset (VI luku). Lisäksi musiikkioppilaitoksessa toteutettavaan ammatilliseen opetukseen sovelletaan OVTES:n yleisen osan VIII luvun 12 §:ää.

 _ _ _

AMMATILLINEN AIKUISKOLUTUSKESKUS

_ _ _

3 §:n 4 kohta, viimeinen kappale ja soveltamisohje: palvelulisiin oikeuttava aika
- - -> vuosikorotuksiin oikeuttava aika.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                        Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                        Pentti Hakola


Liite   
1. Opetushenkilöstö ja vuosiloma (muistio)