Suomeksi
Cirkulär
16/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn 2000 - Närmäre tillämpningsdirektiv

Nedan ges närmare tillämpningsdirektiv till avtalet för undervisningssektorn. De avtalstextkorrigeringar som ingår i det finska cirkuläret kommer däremot att beaktas i den svenska avtalsboken.

1  GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Som bilaga sänder vi för kännedom promemorian "Undervisningspersonalen och semester".

2  GRUNDSKOLAN

De löneklasser som tillfaller klasslärare för dubbel behörighet (§ 7 mom. 2) inverkar också på övertimarvodet.

Lönetillägg som betalas för lärarens mångsidighet förutsätter dubbel behörighet, dvs. läraren bör utöver ämneslärarbehörighet också ha klasslärarbehörighet. Om löneklassen redan har hunnit justeras för en lärare som saknar klasslärarbehörighet men har ämneslärarbehörighet, upphör betalningen när anställningen på viss tid tar slut (i regel alltså senast 31.7.2000).

Tillägg för dubbel behörighet betalas till innehavare av klasslärartjänst och ansvariga timlärare i huvudsyssla, inte till innehavare av förskollärartjänst eller dem som sköter uppgiften som förskollärare.

3  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSLÄROANSTALTER

Lärare vid social- och hälsovårdsläroanstalter har totalarbetstid, vars längd bestäms enligt byråarbetstiden. Inga ändringar har skett i denna grundarbetstid. Däremot har arbetstidens indelning i undervisningsarbete och annat arbete angetts annorlunda så att det blir mer spelrum i fördelningen av arbetsuppgifter. Minst 752 timmar per läsår skall vara annat arbete än undervisningsarbete. Givande av arbetsuppgifter faller inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda arbetet. Därför kan man inte lokalt föra

förhandlingar om arbetsuppgifter i enlighet med det kommunala huvudavtalet, om det inte uppstår oenighet t.ex. på grundval av att de 752 timmarna av annat arbete än undervisningsarbete inte uppfylls. Om det görs väsentliga ändringar i fördelningen av lärarnas arbetsuppgifter jämfört med tidigare, är det med tanke på samarbetsrelationerna bra att diskutera frågan med lärarna på ett allmänt och principiellt plan.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Pentti Hakola

BILAGA  Undervisningspersonalen och semester (promemoria)