På svenska
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden ja varautumisen kehittäminen ja turvaaminen siirtymävaiheessa

Kunnilla ja sairaanhoitopiireillä tulee säilyä kyky turvata toimintansa erilaisissa häiriötilanteissa siirryttäessä hyvinvointialueiden rakenteeseen. Nykyisen lainsäädännön mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri ohjaa erityisvastuualueellaan valmiussuunnittelua.

varaulokäynnin merkki

Terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain säädökset sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valmiussuunnittelun ja tilannekuvan luomisen yhtenäistämisestä tulivat voimaan 1.3.2021. Näiden säädösten toimeenpanolla turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon kyvykkyys vastata häiriötilanteisiin siirtymävaiheessa kohti hyvinvointialueita.

Toimeenpanoa ohjaa valtakunnallinen ohjausryhmä

Sosiaali ja terveysministeriö on asettanut säädösten toimeenpanoa varten valtakunnallisen ohjausryhmän ajalle 1.4.2021–31.12.2023. Alueellinen toimeenpano toteutetaan viiden alueen mallilla. Toimeenpanossa oleellisia toimijoita ovat sairaanhoitopiirit ja niiden alueiden kunnat. 

Viiden alueen mallilla turvataan valmiussuunnittelun ja tilannekuvan luomisen yhtenäisyys sekä alueellinen ja paikallinen kyvykkyys häiriötilanteiden ennakoinnissa ja niihin vastaamisessa. Toimintamalli koskee julkisen sektorin järjestämää sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jossa on huomioitava erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon muodostama kokonaisuus sekä yhteistyö pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon kanssa. 

Järjestämisvastuu vaihtuu 1.1.2023

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023. Hyvinvointialueiden valmiudesta ja varautumisesta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa. Järjestämislain säädökset on sovitettu yhteen nykyisten säädösten kanssa. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella tullaan säätämään tarkemmin muun muassa häiriötilanteiden hoitamisesta, valmiuden huomioimisesta yhteistyöalueiden sopimuksissa ja tulevista valmiuskeskuksista.

Valmiuden ja varautumisen ohjaus on osa hyvinvointialueiden ohjausta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmat on tärkeä päivittää siirtymävaiheessa kaikilla alueilla huomioiden tuleva hyvinvointialuerakenne. Valmiussuunnittelu perustuu keskeisiin kansallisen riskinarvion uhkakuviin. Sisäisen valmiuden ja varautumisen turvaamisen lisäksi alueiden tulee vahvistaa suorituskykyään erityistilanteissa sekä tukea sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaaville viranomaisille.

Muualla verkossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 19.10.2021 kunnille, sairaanhoitopiireille ja aluehallintovirastoille ohjauskirjeen valmiuden turvaamisesta ja kehittämisestä siirtymävaiheessa ja tulevilla hyvinvointialueilla.