Suomeksi
Nyhet

Utveckling och tryggande av social- och hälsovårdens beredskap och förberedelser i övergångsskedet

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten bör ha kvar sin förmåga att trygga verksamheten i olika störningssituationer i samband med övergången till välfärdsområdesstrukturen. Enligt den gällande lagstiftningen ska ett sjukvårdsdistrikt som är huvudman för ett universitetssjukhus inom det specialupptagningsområde som sjukvårdsdistriktet hör till, styra beredskapsplaneringen för aktörer inom social- och hälsovården.

varaulokäynnin merkki

Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen om att samordna den riksomfattande beredskapsplaneringen och skapa en lägesbild för social- och hälsovården trädde i kraft 1.3.2021. Genom att verkställa dessa bestämmelser ser man till att social- och hälsovården har kapacitet att reagera på störningssituationer i brytningsskedet vid övergången till välfärdsområdena.

Verkställandet styrs av en nationell styrgrupp

För arbetet med att verkställa lagbestämmelserna i fråga har Social- och hälsovårdsministeriet tillsatt en riksomfattande styrgrupp för tiden 1.4.2021–31.12.2023. På det regionala planet ska bestämmelserna införas enligt en modell med fem områden. De centrala aktörerna vid verkställandet är sjukvårdsdistrikten och kommunerna inom deras områden. 

Modellen med de fem områdena tryggar en enhetlig beredskapsplanering och lägesbild samt den regionala och lokala kapaciteten att förutse och bemöta störningssituationer. Modellen gäller den social- och hälsovård som ordnas av den offentliga sektorn. I det sammanhanget ska man också beakta den helhet som bildas av den specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården samt samarbetet med räddningsväsendet och miljö- och hälsoskyddet. 

Organiseringsansvaret överförs 1.1.2023

Organiseringsansvaret för social- och hälsovården överförs till 21 välfärdsområden och Helsingfors stad den 1 januari 2023. Bestämmelser om välfärdsområdenas beredskap och förberedelser finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård. Bestämmelserna i lagen om ordnande av social- och hälsovård har samordnats med nuvarande bestämmelser. Närmare bestämmelser om bland annat hanteringen av störningssituationer, om beaktandet av beredskapen i samarbetsområdenas avtal samt om de kommande beredskapscentren kommer att utfärdas genom förordning av statsrådet.

Beredskapsstyrningen är en del av styrningen av välfärdsområdena

Vid övergången är det viktigt att social- och hälsovårdens beredskapsplaner uppdateras inom alla områden med beaktande av den framtida välfärdsområdesstrukturen. Beredskapsplaneringen grundar sig på de centrala hotbilder som ingår i den nationella riskbedömningen. Utöver att trygga den interna beredskapsverksamheten inom social- och hälsovården ska områdena stärka kapaciteten vid specialsituationer för att stödja de myndigheter som svarar för den inre och yttre säkerheten.

Mer på webben

Social- och hälsovårdsministeriet sände 19.10.2021 ett styrningsbrev till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken om tryggandet och utvecklingen av beredskapen under det kommande övergångsskedet och i de framtida välfärdsområdena.