På svenska
Uutinen

Etätyön vaikutukset uneen, ravintoon, liikuntaan ja alkoholin käyttöön

Työterveyslaitoksen Etätyö ja työkyky -hankkeessa kysyttiin, miten etätyö on vaikuttanut asiantuntijoiden uneen, ravintoon, liikuntaan ja alkoholin käyttöön. Muutoksia omassa terveyskäyttäytymisessään arvioi 750 asiantuntijaa kuudesta eri organisaatiosta.

Etätyö ja työkyky -hankkeen kyselyyn osallistuneet asiantuntijaorganisaatiot Alko, Ilmarinen, Lähi-Tapiola, Monetra Oulu, Sanoma Markkinointi Routa ja SOK. Vastaajista naisia oli 75 prosenttia ja miehiä 25 prosenttia. Vastaajien keski-ikä oli 47 vuotta.

Uni on parempaa ja alkoholia kuluu vähemmän

Lähes kaikki asiantuntijatyötä tekevät nukkuivat etätyöhön siirtymisen jälkeen paremmin tai yhtä hy-vin kuin ennen. Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia arvioi unensa parantuneen etätyöaikana. Naiset kokivat unensa parantuneen miehiä useammin. Yli puolet kertoi, että uni oli pysynyt ennallaan.

Kyselyyn vastanneista 21 prosenttia arvioi oman alkoholinkäyttönsä vähentyneen etätyön aikana. Alle 50-vuotiaista vielä useampi eli joka neljäs kertoi vähentäneensä alkoholin käyttöä. Kaikista vastaajista kolme neljästä kertoi, että alkoholin kulutus oli säilynyt ennallaan. 

Ravinto- ja liikuntatottumuksissa sekä myönteisiä että kielteisiä muutoksia 

Etätyöajan ravinto- ja liikuntatottumukset jakoivat asiantuntijoita. Kyselyyn vastanneista lähes 60 prosenttia arveli oman ravintonsa pysyneen ennallaan. Ravinnon arveli parantuneen 24 prosenttia ja heikentyneen 18 prosenttia vastaajista.

Liikunnan osalta 40 prosenttia vastaajista arvioi tilanteen pysynen ennallaan. Liikuntaa lisänneitä oli 33 prosenttia ja vähentäneitä oli 25 prosenttia vastaajista. 

On tärkeää tutkia, mikä kaikki vaikuttaa etätyöhön liittyviin ruoka- ja liikuntatottumuksiin, jotta voidaan kehittää oikeanlaisia tukikeinoja ja ratkaisuja hyödynnettäväksi sekä työpaikan että työterveyshuoltojen toimissa.

Aiheesta muualla