Suomeksi
Nyhet

Hur distansarbete påverkar sömn, kost, motion och alkoholkonsumtion

I en enkät inom Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt Distansarbete och arbetsförmåga frågades hur distansarbetet har påverkat arbetstagarnas sömn, kost, motion och alkoholkonsumtion. Förändringarna i det egna hälsobeteendet utvärderades av 750 sakkunniga från sex olika organisationer.

De sakkunnigorganisationer som deltog i enkäten var: Alko, Ilmarinen, LokalTapiola, Monetra Uleåborg, Sanoma Markkinointi Routa och SOK. Bland alla som svarade var 75 procent kvinnor och 25 procent män. Genomsnittsåldern bland enkätdeltagarna var 47 år.

Sömnen är bättre och alkoholkonsumtionen mindre

Nästan alla som utför sakkunnigarbete sov bättre eller lika bra som tidigare efter att ha övergått till distansarbete. Av enkätdeltagarna bedömde 42 procent att deras sömn hade blivit bättre under tiden med distansarbete. Kvinnorna upplevde oftare än männen att sömnen hade förbättrats. Över hälften upplevde att sömnen förblivit oförändrad.

Av enkätdeltagarna bedömde 21 procent att deras alkoholkonsumtion hade minskat under tiden med distansarbete. Bland personer under 50 år minskade ännu fler sin alkoholkonsumtion, det vill säga var fjärde. Av alla som svarade uppgav tre av fyra att alkoholkonsumtionen hade förblivit oförändrad.

Både positiva och negativa förändringar i kost- och motionsvanor 

Kost- och motionsvanorna under tiden med distansarbete delade de sakkunniga. Nästan 60 procent av enkätdeltagarna bedömde att deras kost hade förblivit oförändrad. Totalt 24 procent upplevde att kosten hade förbättrats och 18 procent att den hade försämrats.

När det gäller motion bedömde 40 procent av de som svarade att situationen var oförändrad. Totalt 33 procent av enkätdeltagarna motionerade mer och 25 procent mindre. 

Det är viktigt att undersöka allt som inverkar på kost- och motionsvanorna vid distansarbete. På så sätt kan man utveckla rätt former av stöd och lösningar som kan utnyttjas inom verksamheten både på arbetsplatsen och inom företagshälsovården.

Läs mer: