På svenska
Uutinen

Työntekijöillä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Työolobarometrin ennakkotietojen mukaan työntekijät kokevat mahdollisuutensa aiempaa paremmiksi.

Työporukka kehittämispalaverissa

Vuoden 2018 barometrissa työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ovat kohentuneet edellisvuodesta kaikilla mittareilla mitattuna. Työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa hyvin työtahtiinsa ja työtehtäviinsä sekä työnjakoon ja työnteon paikkoihin.

Mahdollisuudet työn kehittämiseen hyvät

Myös työntekijöiden osallistumismahdollisuudet työpaikan toiminnan kehittämiseen ovat parantuneet johdonmukaisesti. Vuoden 2018 luvuissa tehdään jälleen uusi ennätys: peräti 55 prosenttia arvioi kehittämismahdollisuutensa hyviksi. Ylemmät toimihenkilöt arvioivat mahdollisuutensa paremmiksi kuin alemmat toimihenkilöt.

Kuntien työntekijöiden toiminnan kehittämisessä on nähtävissä selkeä nouseva trendi viiden viime vuoden ajalta. Julkisella sektorilla toimintatapojen ja prosessien kehittäminen on jonkin verran yleisempää kuin yksityisellä sektorilla.

Osaamista kehitetään aiempaa monipuolisemmin

Osaamisen kehittäminen työssä on melko yleistä. Yhä useampi palkansaaja kokee oppivansa työssään. Vuonna 2018 palkansaajista noin neljä viidestä koki, että työpaikalla voi oppia koko ajan uusia asioita tai että työpaikalla on pyritty systemaattisesti vaikuttamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen.

Vuoden 2018 barometrissa selvitettiin aiempaa tarkemmin työssä olevien palkansaajien osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Vuoden aikana palkalliseen koulutukseen osallistuneilta kysyttiin, millaisia taitoja koulutuksessa oli opiskeltu.

Barometrin tulosten mukaan myös osaamisen kehittäminen työssä on moninaistunut ja tapahtuu usein itsenäisesti ja työtehtävien lomassa.

57 prosenttia vastaajista oli ollut työnantajan tarjoamassa koulutuksessa. Heistä suurin osa oli opiskellut omaan alaansa tai ammattiinsa liittyviä taitoja (87 %). Noin puolet oli opiskellut vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja (56 %) tai työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä taitoja (47 %).  Kaikista palkansaajista 59 prosenttia oli opiskellut itsenäisesti, 55 prosenttia verkkomateriaalien avulla ja 26 prosenttia toisen henkilön ohjaamana.

Tietoja työelämän kehittämiseen

Työolobarometrin 2018 tiedot perustuvat elo-syyskuun aikana tehtyihin puhelinhaastatteluihin. Kysymyksiin vastasi 1 650 palkansaajaa. Tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko maassa ja kaikilla sektoreilla.

Työolobarometri kertoo, miten palkansaajat kokevat työnsä arjen. Nyt julkaistuissa ennakkotiedoissa keskitytään palkansaajien yleisiin näkemyksiin työmarkkinoiden ja työelämän kehityksestä, työpaikkojen innovaatiotoimintaan, työaikajärjestelyihin sekä osaamisen kehittämiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin. Myöhemmin vuoden 2019 aikana julkaistavassa loppuraportissa ovat muutkin aiheet mukana.

Muualla verkossa