På svenska
Tiedote
Työllisyysasteen nostaminen on edelleen keskeinen tavoite

Kunta-alan työvoima- ja osaamistarpeet otettava huomioon budjettiriihessä

KT Kuntatyönantajat pitää tärkeänä jatkaa alueellisia työllisyys- ja yrityspalvelukokeiluja ja laajentaa niitä kokeiluihin halukkaisiin kuntiin. Tulokset osoittavat, että kokeilujen avulla työllisten määrää voidaan merkittävästi nostaa. Maakuntien perustamisen siirryttyä tulee kokeiluista hankittua tietoa arvioida tulevia palvelumalleja kehitettäessä. Tueksi tarvitaan selvitys Pohjoismaiden työvoimapalvelumalleista ja niiden vaikuttavuudesta.

Valtuuskunnan puheenkohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja  KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Palkkatukiin pitää kohdentaa määrärahoja palkkatukiseteliä kehittämällä ja tuen monipuolista käyttöä edistämällä etenkin vaikeimmin työllistyvien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Palkkatuetun työllistämisen on oltava mahdollista myös kunta-alan tehtäviin.

Osaavan työvoiman saatavuus kunta-alalle on turvattava

Työvoiman ikääntymisen, palvelujärjestelmien uudistamisen ja säädösmuutosten vuoksi korkean työllisyyden tavoitteleminen edellyttää huolehtimista kuntien työvoima- ja osaamistarpeista.

Oppilaitoksiin tarvitaan lisää aloituspaikkoja esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden kouluttamiseksi sekä maisteriopintojen avaamiseksi. Lastenhoitajille tulee olla tarjolla opintopolkuja, joiden kautta pääsee ammattikorkeakoulujen opintoihin.

KT pitää välttämättömänä käynnistää nopeavaikutteinen täydennys- ja muuntokoulutus. Se on keino saada kelpoisuusehdot täyttävää työvoimaa kunta-alan tehtäviin, joissa on työvoimavajetta. Lisäksi tulee valmistella säädösmuutokset, jotta käynnissä olevissa koulutusohjelmissa opiskelevat saavat pätevyyden niihin tehtäviin, joissa kelpoisuusehtoja on tiukennettu opiskelun aloittamisen jälkeen.

Koulutuspolitiikasta tulee siirtyä kohti osaamispolitiikkaa. Työn murrokseen liittyvä osaamistarpeiden uudistuminen edellyttää, että koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja uudistuvaa osaamista vahvistetaan muun muassa käynnistämällä aikuiskoulutuksen reformi ja helpottamalla opintopolulle pääsemistä oppisopimusten ja tutkinnon osien suorittamisen kautta. Lisäksi on kehitettävä toimintamalleja, joilla edistetään työntekijän siirtymistä työstä toiseen ilman työttömyysjaksoa. Koulutuspaikkojen riittävyydestä pitää huolehtia alueellisten tarpeiden mukaisesti.

Osaavan työvoiman saatavuus edellyttää myös työvoiman maahanmuuton suunnitelmallista lisäämistä kunnallisten ja tulevien maakunnallisten palvelutehtävien tarpeet huomioon ottaen. Tätä varten tarvitaan ensi vaiheessa selvitystietoa työvoimatarpeesta etenkin keskeisillä sote-ammattialoilla. Myös toimintamalleja on kehitettävä.

Kuntatalouden vakaudesta on huolehdittava

KT pitää tärkeänä huolehtia kuntatalouden vakaudesta. Se luo edellytykset pitkäjänteiselle johtamiselle, vastuulliselle henkilöstöpolitiikalle ja palvelujen kehittämiselle tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Kuntatalouden tilanne on kuitenkin heikentymässä. Kuntien valtionosuudet vähenevät 2019. Kilpailukykysopimuksen säästöt on jo leikattu valtionosuuksista. Tämä on syytä ottaa huomioon kuntien ja valtion välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa. Leikkauksia ei pidä tehdä kahdesti.

Lisäksi KT pitää tärkeänä, että sote- ja maakuntauudistuksen muutoskustannuksiin varattavasta 230 miljoonasta eurosta kohdennetaan rahaa myös työnantajatoimintaan henkilöstövoimavarojen johtamisessa tarvittavien tietojärjestelmäinvestointien tarpeisiin.

Lisätiedot

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen, puh. 040 570 5593
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710