Uutinen

Lausuntokierros päivystysuudistuksesta alkaa

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja uudistukseen liittyvien lakiesitysten luonnoksista. Päivystysuudistuksen tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille yhdenvertaiset ja turvalliset palvelut. Lisäksi halutaan varmistaa, että palveluja tarjoavassa ja hoitavassa yksikössä on riittävästi osaamista.

Lausuntoja pyydetään

  • luonnoksista hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
  • luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.

Lausuntoaika päättyy 10.9.2016.

Lausuntokierrokselle lähtevät esitykset perustuvat hallitusohjelmaan ja reformiministeriryhmän linjauksiin. 

Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Siirtymäajaksi tulee 1–2 vuotta.

Vaativin päivystys keskitettäisiin 12 sairaalaan

Uudistuksen toimeenpano edellyttää, että erityistä osaamista vaativia erikoissairaanhoidon tehtäviä keskitetään vain ympärivuorokautisesti päivystäviin sairaaloihin. Tavoitteena on lisäksi edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta terveydenhuollon rinnalla sekä virka-aikana että virka-ajan ulkopuolella.

Vaativin ympärivuorokautinen päivystys koottaisiin 12 sairaalaan. Kaikki viisi yliopistollista sairaalaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa tarjoaisivat kaikkein vaativinta hoitoa.

Seitsemän muuta laajan päivystyksen keskussairaalaa olisivat Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Rovaniemellä.

Muissa keskussairaaloissa – Kotkassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Kokkolassa, Kajaanissa ja Kemissä – järjestettäisiin ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Se sisältäisi tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen sekä tarpeen mukaisen suun terveydenhuollon päivystyksen.

Poikkeusluvat mahdollisia

Ehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voisi jatkossa myöntää poikkeusluvan ympärivuorokautiselle perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystykselle, mikäli erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit sitä perustellusti ja yksimielisesti esittävät.

Ehdotus ei edellyttäisi koko sosiaalipäivystystoiminnan siirtämistä sairaaloiden yhteyteen vaan palveluja olisi edelleen mahdollista tarjota myös omassa yksikössä tai esimerkiksi yhteisessä yksikössä poliisin kanssa. Koska suuri osa sosiaalipäivystystyöstä tehdään muualla kuin kiinteässä toimipaikassa, on myös huolehdittava, että tähän on riittävät valmiudet.

Lähipalvelut turvataan

Jatkossa asukkaat saavat terveydenhoidon lähipalvelut edelleen omalta terveysasemaltaan. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen päivystysyksiköiden toiminta edellyttäisi, että väestölle tarjottaisiin nykyistä helpompi pääsy kiireelliseen hoitoon terveyskeskuksissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Sosiaalipäivystystä olisi järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Velvoitetta psykososiaalisen tuen järjestämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä osana kiireellistä hoitoa haluttaisiin myös selkeyttää.

Erillinen lausuntokierros erikoissairaanhoidon työnjaosta ja ensihoitopalvelusta

Lausuntopyynnön liitteenä on alustava luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä.

Asetusluonnoksesta on tarkoitus järjestää erillinen lausuntokierros syksyllä 2016.

Erikoissairaanhoidon työnjako nykyisen viiden yliopistollisen keskussairaalan välillä uudistuisi siten, että tiettyjä erikoissairaanhoidon tehtäviä ei jatkossa hoidettaisi kaikissa viidessä paikassa. Työnjaon mukaisesti osa yliopistollisista sairaaloista hoitaisi jatkossa tiettyjä erikoissairaanhoidon tehtäviä valtakunnallisesti. Tällaisia erikoissairaanhoidon tehtäviä olisivat jatkossakin muun muassa elinsiirrot ja vaikeat palovammat.

Uudistus vahvistaisi erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtäviä ensihoidon palvelutasoa koskevan päätöksen laatimisessa, ohjeistuksen yhteen sovittamisessa ja valmiussuunnittelussa.

Myös ensihoitopalvelua koskevasta asetusluonnoksesta on tarkoitus järjestää erillinen lausuntokierros syksyllä 2016.

Muualla verkossa