Suomeksi
Anvisning
UKTA

UKTA del F bilaga 11, 12 och 13 semesterpenning och semesterersättning för timlärare

I det särskilda kollektivavtal som Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna undertecknade 31.5.2016 kom parterna överens om en nedskärning av semesterpenningarna med 30 procent.

UKTA del F bilaga 11 Konstskolor för barn och unga, 12 Medborgarinstitut och 13 Folkhögskolor

Semesterpenning för timlärare (gäller 1.2.2017–30.9.2019)

Bilaga 11 § 10, bilaga 12 § 16 och bilaga 13 § 13

Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal genomförs en till kostnadsnivån motsvarande nedskärning av semesterpenningen genom egna avtalsbestämmelser (bilaga 11 § 10, bilaga 12 § 16 och bilaga 13 § 13). Enligt bestämmelserna används procenttalet 35 i stället för 50 vid beräkningen av semesterpenningen för timlärare.

35 %   x

Semesterersättningen
för arbetsåret

x

Månader med 14 arbetsdagar
eller 35 undervisningstimmar

 

Antalet anställningsmånader

Ändringarna i semesterlagen 1.4.2016 

Bilaga 11 § 10, bilaga 12 § 15 och bilaga 13 § 12

Semesterlagen 162/2005 ändrades 1.4.2016. Ändringarna gäller 7 och 25 §. Genom ändringarna minskar intjäningen av semester under moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet (7 §).

Bestämmelserna om timlärare i UKTA del F bilaga 11,12 och 13 innehåller en direkt hänvisning till semesterlagen. Därför tillämpas bestämmelserna om intjäning av semester under familjeledigheter direkt på timlärarna i dessa bilagor, till skillnad från de andra kommunala avtalen.

Genom ändringen av 7 § i semesterlagen begränsades tiden för intjäning av semester till sex månader under moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet. Den nya begränsningen av tid som likställs med arbetad tid gäller per förlossning, inte per kvalifikationsår. Detta bör beaktas i uppföljningen av familjeledigheter. Begränsningen av tid som likställs med arbetad tid tillämpas på semestrar som tjänas in från och med det kvalifikationsår som börjar 1.4.2016, dvs. semestrarna för 2017.