Suomeksi
Pressmeddelande

Arbetsmarknadsorganisationerna: Programmet för utveckling av arbetet och arbetshälsan bör fortsätta till 2030

Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår att programmet för utveckling av arbetet och arbetshälsan (ARBETE2030) ska fortsätta till år 2030 och att tillräckliga resurser ska säkerställas för genomförandet av programmet till programperiodens slut. Programmet är en viktig del av insatserna för att hjälpa företag och arbetsplatser att återhämta sig från coronakrisen.

Työkaverit keskustelevat kahviossa. Kuva: Eeva Anundi.

Då det gäller att komma ur coronakrisen, återhämta sig från den och återuppbygga Finland är det viktigt att arbetsplatserna samt företag och organisationer i olika branscher lyckas med att ordna sin verksamhet och utveckla sina förfaringssätt i krisens olika faser. Under de kommande åren behövs målmedvetna åtgärder som stöder det egna utvecklingsarbetet på arbetsplatserna. Också då Finland kom upp ur den djupa recessionen i början av 1990-talet satsade man kraftigt på att utveckla arbetslivet genom olika program.

Inom programmet ARBETE2030, som inleddes nyligen, har man utnyttjat erfarenheterna från de tidigare utvecklings- och produktivitetsprogrammen för arbetslivet. Programmet genomförs av bland annat Social- och hälsovårdsministeriet, Arbets- och näringsministeriet, arbetsmarknadens centralorganisationer, Arbetshälsoinstitutet, Business Finland och Sitra.

Coronakrisen har medfört att utvecklingsprogrammets fyra mål blivit ännu viktigare och ännu aktuellare än tidigare:

  1. att försnabba förnyandet av arbetsmetoderna och utnyttjandet av ny teknologi på arbetsplatserna
  2. att stärka en arbetskultur som bygger på samverkan och förtroende
  3. att göra Finland till en ledande utvecklare av digitala arbetslivsinnovationer
  4. att förbättra arbetshälsan i Finland så att den är den bästa i världen år 2030.

Nyttan med programmet syns i företagens framgång och förmåga att sysselsätta

Målgruppen för ARBETE2030 är arbetsplatser inom olika sektorer och nätverk som de bildar. Företagens framgång och förmåga att sysselsätta beror på hur väl de lyckas i sitt utvecklingsarbete. Om utvecklingsarbetet lyckas, inverkar det positivt på de offentliga organisationernas resultat och förmåga att förnya sig samt på utvecklingen av personalens kompetens och utnyttjandet av den.

Arbetsmarknadens centralorganisationer bedömde en kort tid innan coronaepidemin bröt ut att utvecklingsprogrammet redan under det första året skulle ge upphov till nya arbetstillfällen för 3 000 personer samt att utbudet av arbetskraft ännu skulle växa betydligt mer än det. De nya arbetstillfällena uppkommer hos företag som klarar av att förbättra sin konkurrenskraft, förnya sina förfaringssätt och tillgodogöra sig ny teknik för de här syftena. Utbudet på arbetskraft och längden på karriärerna ökar för sin del hos alla organisationer där personalen, cheferna och ledningen tillsammans utvecklar verksamheten och ett bättre arbetsliv.

Ett kostnadseffektivt förfaringssätt

ARBETE2030 är ett kostnadseffektivt förfaringssätt. Merparten av all arbetslivsutveckling sker med egna krafter på arbetsplatserna. Nätverken för branscher, regioner, direktörer och personalens representanter kan nå merparten av arbetsplatserna i Finland samt beakta deras olika behov, påskynda och stöda utvecklingsarbetet med olika metoder, lära av andra och dela erfarenheter.

Ett mål är också att utvecklingsprogrammet ska engagera unga till att bygga upp ett bättre arbetsliv och dela sina tankar, idéer och erfarenheter i digitala kanaler som de använder i stor omfattning. Den första åtgärden inom programmet våren 2020 var att samla in och förmedla vidare innovativa arbetsrutiner och överlevnadshistorier under coronakrisen.

Närmare upplysningar

Juha Antila, utvecklingschef, FFC, tfn 050 575 1790
Erkki Auvinen, arbetslivsexpert, STTK, tfn 040 545 0631
Niilo Hakonen, ledande sakkunnig i arbetslivsutveckling, KT Kommunarbetsgivarna, tfn 040 820 6800
Jouko Hämäläinen, konsultativ tjänsteman, Statens arbetsmarknadsverk, tfn 02955 30486
Oili Marttila, förhandlingschef, Kyrkans arbetsmarknadsverk, tfn 050 5941 710
Anu Sajavaara, branschchef, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, tfn 040 705 0939
Lotta Savinko, chef för arbetslivsfrågor, AKAVA, tfn 040 504 4356

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT