Suomeksi
Pressmeddelande
KT:s ställningstagande till FM:s budgetproposition:

Kommunernas verksamhetsförutsättningar måste tryggas och sysselsättningsmålen hållas kvar

Den kommunala ekonomin är fortfarande exceptionellt svag. Statens och kommunernas ekonomiska situation håller på att försämras kraftigt och skuldbördan ökar. I kommunsektorn fortgår permitteringar och andra åtgärder för att anpassa arbetskraftskostnaderna. Kommunerna kommer att behöva mer ekonomiskt stöd också nästa år.

Oranssi kierreportaikko on jyrkkä. Kuva: Unsplash.

De kommunala arbetsmarknadsavtalen ger goda möjligheter att ingå lokala avtal. Detta bör utnyttjas i syfte att trygga arbetstillfällen.

Regeringen borde ompröva om det i det rådande ekonomiska läget är tillrådligt att ge kommunerna nya uppgifter och skyldigheter som innebär betydande och bestående merkostnader för kommunerna, säger kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Statsandelarna skars ner då arbetstiden i kommunsektorn förlängdes till följd av konkurrenskraftsavtalet. I de nya kommunala kollektivavtalen har arbetstiden i regel förkortats till den som gällde innan konkurrenskraftsavtalet slöts. Statsandelarna bör nu höjas på samma grunder som de skars ner. Merparten av kommunsektorns uppgifter är lagstadgade och finansieringen av dem måste kunna tryggas.

Även om de ekonomiska stimulansåtgärderna fortsätter nästa år behövs det också beslut om konkreta sysselsättningsåtgärder och trovärdiga utsikter för en högre sysselsättningsgrad. Sysselsättningsmålen i regeringsprogrammet måste hållas kvar. En högre sysselsättningsgrad är den bästa medicinen också mot problemen inom kommunekonomin.

Det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa behöver ses över och rätten till tilläggsdagar begränsas. En effektivisering av arbetskraftstjänsterna förutsätter att skyldigheten att söka arbete utvidgas. Statens och kommunernas gemensamma ansvar för att främja sysselsättningen bör klarläggas och tjänsterna för olika grupper av arbetssökande utvecklas.

Användningen av lönesubventioner bör effektiviseras och volymen utökas, framför allt i syfte att främja sysselsättningen för dem som har den svåraste ställningen på arbetsmarknaden.

I syfte att höja produktiviteten är det nödvändigt att stödja och påskynda utnyttjandet av ny teknik samt utvecklings- och förnyelsearbete i de organisationer som producerar kommunala tjänster. Samtidigt behövs det stöd för att utveckla ledarskapet på gräsrotsnivå i kommunsektorn.

 

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT