Suomeksi
Pressmeddelande

KT utvecklas med samhället

En centraliserad intressebevakning för de kommunala arbetsgivarna inleddes 1.12.1970 när lagstiftningen om saken trädde i kraft. Kommunerna och samkommunerna är välfärdssamhällets grund och de sysselsätter nästan var femte löntagare. KT:s arbetsfält har också utvidgats och blivit mer krävande under de 50 år som gått.

KT täyttää 50 vuotta 1.12.2020.

I slutet av 1960-talet var vi eniga om att välfärdstjänsterna skulle vara tillgängliga för alla på lika grunder och kommunorganisationerna fick ansvaret för tillhandahållandet av tjänsterna. Anställningsvillkoren för de anställda vid kommunerna och kommunalförbunden var oenhetliga och det behövdes både central lagstiftning och en egen arbetsgivarorganisation för att kommunsektorn skulle bli en del av arbetsmarknadssystemet.

Lagarna om kommunala tjänstekollektivavtal och kommunala arbetskollektivavtal trädde i kraft 1.12.1970. Samma dag inledde också KT:s föregångare Kommunala avtalsdelegationen sin verksamhet.

Kommunsektorn har under 50 år visat på sin förmåga att förnyas

I början var KT:s huvudsakliga uppgift att förenhetliga anställningsvillkoren. På 1970–80-talet genomfördes omfattande socialpolitiska reformer och välfärdssamhället byggdes målmedvetet.

Kommunernas och samkommunernas uppgifter ökade och blev mer mångsidiga medan personalstyrkan växte snabbt. På 1980-talet ökade kraven på att utvidga kommunernas beslutanderätt i lönefrågor och man ville utveckla systemet i en mer flexibel riktning.

Lagen om KT reviderades 1987 och i samband med organisationsreformen ändrades namnet till Kommunala arbetsmarknadsverket.

Recessionen under 1990-talet hotade hela välfärdssamhället, men det kommunala avtalssystemet visade sin styrka i denna extremt svåra situation. När huvudavtalet förnyades år 1993 fick kommunerna och samkommunerna omfattande befogenheter att avtala om arbetsmarknadsfrågor också lokalt. Tack vare arbetsmarknadsparternas gemensamma ansträngningar och det flexibla avtalssystemet lyckades man balansera ekonomin. 

KT-lagen reviderades också år 1993, då KT blev en del av Finlands Kommunförbund. I början av 2000-talet deltog KT i de centrala arbetsmarknadsorganisationernas trepartspåverkan och förhandlingarna kring den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen. Genom ihärdigt arbete fick KT år 2014 företrädare vid pensionsintressebevakningens bord.  KT har också varit aktivt med i beredningen av vårdreformen. Från de centraliserade förhandlingarna har man vid behov smidigt övergått till förbundsvisa arbetsmarknadsförhandlingar.

– Målet har varit och är fortfarande att sitta med vid alla förhandlingar där beslut som angår kommunala arbetsgivare fattas, sammanfattar arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen KT:s intressebevakningshistoria.

– KT har också lyckats med det och vi kan vara ganska stolta över vad vi uppnått.

KT redo för nya uppgifter

Såväl kommunsektorns som KT:s arbetsfält har under årens lopp utvidgats och blivit mer krävande. Kommunerna och samkommunerna har en avgörande roll också i Finlands framtidsbygge.

KT:s ställning förändras avsevärt om vårdreformen genomförs. Lagförslaget om arbetsgivarintressebevakning för kommuner och välfärdsområden innebär att KT blir nationell arbetsgivarorganisation inte bara för kommunerna och samkommunerna utan också för välfärdsområdena.

Enligt lagförslaget kan också aktiebolag och stiftelser där kommunerna och välfärdsområdena har bestämmande inflytande bli medlemmar i det nya KT. KT är beredd att ta sig an dessa nya uppgifter.

KT hade tänkt fira sitt 50-årsjubileum tillsammans med de kommunala arbetsgivarna och andra samarbetspartner under 2020. Coronaviruset ändrade planerna då alla sammankomster inhiberades. Kommunsektorn har också mitt i coronaepidemin visat sin förmåga att agera och förnyas samt erbjuda god service. 

När man firar KT och den centraliserade intressebevakningen för de kommunala arbetsgivarna handlar det om kommuner och samkommuner, eftersom KT finns för de kommunala arbetsgivarna. 

– Vi tackar de kommunala arbetsgivarna och våra övriga samarbetspartner för de 50 år som gått och ser fram emot fortsatt samarbete under kommande år, säger Kirsi-Marja Lievonen, ordföranden för KT:s delegation, på KT:s vägnar.

Närmare upplysningar:

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, tfn 040 570 5593
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710

Kunta-alan palveluksessa oli n. 192 000 henkilöä, kun kunnallinen virkaehtosopimuslaki astui voimaan ja KT aloitti Kunnallisena sopimusvaltuuskuntana 1.12.1970. KSV piti ensimmäisen kokouksensa Tampereen raatihuoneella 17.10. jo ennen virkaehtosopimuslainsäädännön voimaantuloa. Kuva: Kuntaliiton arkisto.

I kommunsektorn arbetade cirka 192 000 personer när lagen om kommunala tjänstekollektivavtal trädde i kraft och KT inledde sin verksamhet som Kommunala avtalsdelegationen 1.12.1970. Delegationen höll sitt första möte i Tammerfors Rådhus 17.10.1970, redan innan lagstiftningen om tjänstekollektivavtal trädde i kraft. Bild: Kommunförbundets arkiv.