Suomeksi
Nyhet

Sysselsättningen bland äldre behöver höjas

Den arbetsgrupp som berett metoder att främja sysselsättningen bland äldre har kommit med sin slutrapport. Arbetsgruppen hade i uppgift att bereda åtgärder för att få äldre att stanna kvar i arbetslivet och förbättra de arbetslösas möjligheter att få ett nytt jobb.

Kuva: Pixhill.

Beslut om arbetsgruppens uppdrag fattades i samband med besluten om planen för de offentliga finanserna.

Arbetsgruppen undersökte särskilt material om äldres arbetsmarknadsbeteende. Inom den givna tidsramen lyckades arbetsgruppen inte enhälligt föreslå åtgärder som skulle resultera i 10 000 årsverken, vilket var målet för uppdraget.

Det material som samlats in vid beredningen kan utnyttjas när nya åtgärder dryftas för att korrigera den allt svagare försörjningskvoten.

KT förutsätter att regeringen ska ha som mål att höja sysselsättningsgraden till åtminstone 75 procent, för att välfärdstjänsterna, pensionerna och den övriga sociala tryggheten för den åldrande befolkningen ska kunna finansieras. Särskilt sysselsättningen bland 55–64-åringar är rätt låg i Finland jämfört med de andra nordiska länderna. Det borde alltså vara möjligt att höja sysselsättningsgraden bland äldre också hos oss. 

Arbetsgruppens tidsplan gav ingen möjlighet att behandla och ge enhälliga förslag till ändringar i den sociala tryggheten och incitamentsystemet. Följande regering får sätta sig in i denna fråga.

KT anser att arbetsgivarnas sysselsättningströskel vid behov borde sänkas genom lagstiftning.

Mer på webben

Arbetsgruppens rapport kan läsas på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats (pdf, på finska) >