Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorns personalstyrka minskade med över 2000 löntagare år 2017

Av Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn framgår att antalet kommunalt anställda var 419 000 i oktober 2017. Personalstyrkan minskade med 2 233 löntagare, dvs. med en halv procent, jämfört med föregående år.

Ihmisiä ostoskeskuksessa

Kommunsektorns personalstyrka minskade redan för sjätte året i rad. Antalet kommunalt anställda var högst år 2011, då kommunerna och samkommunerna hade 441 000 anställda. Sedan 2011 har personalstyrkan minskat med totalt 22 373 löntagare, dvs. med 5,1 procent.

Ser man till enskilda avtalsområden ökade antalet läkare, musiker och skådespelare en aning. Inom de övriga avtalsområdena minskade personalstyrkan. Mest minskade antalet anställda inom AKTA. AKTA är det största avtalsområdet inom kommunsektorn och avtalet tillämpas på närmare 310 000 löntagare. Till de största yrkesgrupperna inom AKTA hör personalen inom socialvården, vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården samt personalen inom småbarnspedagogiken. Förhållandevis mest minskade antalet timavlönade anställda. Timavlönade är bl.a. anställda inom gatuunderhåll och renhållning, park- och trädgårdsarbeten samt olika slags byggnads- och installationsarbeten.

I oktober 2017 hade kommunsektorn cirka 411 424 månadsavlönade och 7 402 timavlönade. Cirka 30 000 personer hade oavlönad tjänstledighet, arbetsledighet eller var borta från arbetet av andra orsaker.
Av de kommunalt anställda var 26 procent tjänsteinnehavare och 74 procent i arbetsavtalsförhållande. Andelen kvinnor var 80 procent av de anställda.

Totallönen för månadsavlönade i snitt 3 146 euro per månad

De månadsavlönades lön för ordinarie arbetstid uppgick i oktober 2017 till i snitt 3 049 €/mån. Totallönen var i snitt 3 146 euro/mån.

Lönerna under ordinarie arbetstid uppgick i oktober 2017 inom AKTA:s avtalsområde i genomsnitt till 2 742 €/mån., inom undervisningssektorn till 3 756 €/mån., inom tekniska sektorn till 3 113 €/mån. och för läkarna till 5 958 €/mån.

Totallönerna uppgick inom AKTA:s avtalsområde i genomsnitt till 2 777 €/mån., inom undervisningssektorn till 3 822 €/mån., inom tekniska sektorn till 3 227 €/mån. och för läkarna till 7 401 €/mån.

Från oktober 2016 till oktober 2017 steg lönen för ordinarie arbetstid med i snitt 0,4 procent och totallönen med i snitt 0,3 procent. I granskningsperioden ingår inte de avtalsenliga förhöjningar inom kommunsektorn som avtalats på riksnivå. Inkomstutvecklingen inom avtalsområdena har å ena sidan påverkats av löneglidningar och å andra sidan av strukturella förändringar.

För timavlönade var timlönen för ordinarie arbetstid inklusive tillägg i snitt 14,78 € och den genomsnittliga totala timlönen 15,13 €  i oktober 2017.

Taulukko 1. Kunnallinen henkilöstö sopimusaloittain lokakuussa 2011–2017

Avtalsområde
 

2011
 

2016
 

2017
 

Förändring
2016–2017

 

Förändring

2011–2017
 

 

antal

antal

antal

antal

%

antal

%

AKTA

320 910

310 249

309 066

–1 183

–0,4

–1 844

–3,7

Undervisningssektorn

66 308

61 586

61 242

–344

–0,6

–5 066

–7,6

Tekniska sektorn

25 630

23 388

23 232

–156

–0,7

–2 398

–9,4

Läkärna

15 301

16 921

16 990

69

0,4

1 689

11,0

Övriga

885

845

894

49

5,8

9

1,0

Månadsavlönade
sammanlagt

429 034
 

412 989
 

411 424
 

–1 565
 

–0,4
 

–17 610
 

–4,1
 

Timavlönade
 

12 165
 

8 070
 

7 402
 

–668
 

8,3
 

–4 763
 

–39,2
 

Hela sektorn totalt
 

441 199
 

421 059
 

418 826
 

–2 233
 

–0,5
 

–22 373
 

–5,1
 

Taulukko 2. Keskimääräiset ansiot lokakuussa 2016 ja 2017

Avtalsområde

Lön för ordinarie arbetstid,
i genomsnitt €/mån.

Totalinkomst i snitt €/mån.

 

2016
 

2017
 

Förändring
%

2016
 

2017
 

Förändring
%

AKTA

2 729

2 742

0,5

2 767

2 777

0,4

Undervisnings-
sektorn

3 740
 

3 756
 

0,4
 

3 807
 

3 822
 

0,4
 

Avtalet för
tekniska sektorn

3 109
 

3 113
 

0,1
 

3 233
 

3 227
 

– 0,2
 

Läkarna

5 972

5 958

– 0,2

7 440

7 401

– 0,5

Sammanlagt

3 036

3 049

0,4

3 137

3 146

0,3

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT