Suomeksi
Cirkulär
14/2023
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Avtalsändringar 1.8.2023 i UKTA 2022–2025 gällande bestämmelserna i del A § 36 Semesterdagsersättning för visstidsanställda tjänsteinnehavare och § 37 Tjänstledighetens inverkan på lönen

KT och FOSU rf har avtalat om ändringar i bestämmelserna i UKTA del A § 36 och 37. För avtalsändringarna används en del av UKTA:s centraliserade pott på 0,4 procent 1.2.2024 enligt punkt 3.3 (UKTA) i programmet för utveckling av lönesystemen 2023–2027. De ändrade avtalsbestämmelserna träder i kraft 1.8.2023.

Genom ändringarna i bestämmelserna höjdes nivån på semesterdagsersättningen för visstidsanställda lärare (del A § 36) och samtidigt begränsades en lärares rätt till lön i samband med kortvarigt avbrott och, för sommaravbrottets del, i samband med långa oavlönade tjänstledigheter (del A § 37). I detta cirkulär redogörs för ändringarna i nämnda avtalsbestämmelser.

Del A § 36 Semesterdagsersättning för visstidsanställda tjänsteinnehavare

Enligt bestämmelsens mom. 1 och 2 betalas 2,8 dagars ordinarie lön i semesterdagsersättning för varje full kvalifikationsmånad från 1.8.2023. Till övriga delar är bestämmelsen oförändrad.

Avtalsbestämmelsen finns i bilaga 1.

Del A § 37 Tjänstledighetens inverkan på lönen

Bestämmelsen tillämpas på andra tjänstledigheter än sjukfrånvaro. På sjukfrånvaro tillämpas bestämmelsen i UKTA del A § 38.

Inga ändringar har gjorts i bestämmelsen i mom. 1 eller 2. Enligt tillämpningsanvisningen för mom. 2 inverkar en oavlönad tjänstledighet på högst en vecka före ett kortvarigt avbrott inte på lärarens rätt till lön under det kortvariga avbrottet.

Ett nytt moment 3 har införts i bestämmelsen. Enligt tillämpningsanvisningen för mom. 3 tillämpas bestämmelsen på en lärares oavlönade tjänstledigheter som varar över en vecka före ett kortvarigt avbrott. Då förutsätter rätten till lön för ett kortvarigt avbrott att läraren har sammanlagt minst 15 arbetsdagar (undervisningsdagar eller andra arbetsdagar) före och/eller efter skolans kortvariga ferie. Dessa arbetsdagar kan i sin helhet infalla före eller efter den kortvariga ferien eller på vardera sidan av den kortvariga ferien. Om antalet arbetsdagar i samband med den kortvariga ferien inte uppfylls, har läraren inte rätt till lön för det kortvariga avbrottet, även om läraren inte är tjänstledig då.

Avsikten med bestämmelsen är att en lärare inte ska avbryta en lång sammanhängande tjänstledighet (t.ex. föräldraledighet, vårdledighet eller studieledighet) bara för att återvända till en kortvarig avbrottstid. Rätten till lön under ett kortvarigt avbrott förutsätter en faktisk tjänsteutövning på tre veckor i samband med det kortvariga avbrottet. Avsikten med bestämmelsen är att en vikarie kan anställas i ett längre anställningsförhållande och att en ändamålsenlig och oavbruten undervisning kan garanteras under läsårets arbetsperiod.

Ett nytt moment 4 har införts i bestämmelsen. Om en lärare under undervisningsperioden har varit tjänstledig utan lön av någon annan orsak än graviditetsledighet, föräldraledighet, den första perioden av vårdledighet eller sjukfrånvaro, ska lärarens lön för sommaravbrottet enligt bestämmelsen minskas i proportion till ledighetens längd. Bestämmelsen innehåller en formel enligt vilken lönen minskas. Enligt tillämpningsanvisningen för bestämmelsen görs avdraget till den del den oavlönade tjänstledigheten under undervisningsperioden överstiger 60 kalenderdagar. Avdrag görs inte om läraren har haft oavlönad ledighet under hela läsåret (12 mån.) eller om lärarens oavlönade tjänstledighet som överstiger 60 kalenderdagar varar minst fram till början av den kalkylerade semestern 16.6.

Avtalsbestämmelsen finns i bilaga 2.

Bestämmelserna i del A § 37 mom. 3 och 4 tillämpas på tjänstledigheter som söks efter 31.5.2023.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Hannu Freund

Bilaga 1 Avtalsändringar 1.8.2023 i UKTA del A § 36.

Bilaga 2 Avtalsändringar 1.8.2023 i UKTA del A § 37.

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT