På svenska
Yleiskirje
14/2023
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

OVTES 2022–2025 sopimusmuutokset 1.8.2023 lukien koskien A osion määräyksiä 36 § Määräaikaisen viranhaltijan lomapäiväkorvaus ja 37 § Virkavapaan vaikutus palkkaukseen

KT ja JUKO ry ovat sopineet muutoksista OVTES osio A 36 §:n ja 37 §:n määräyksiin. Sopimusmuutoksiin käytetään osa OVTES:n 1.2.2024 palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 kohdan 3.3.(OVTES) mukaisesta 0,4 prosentin keskitetystä erästä. Muuttuneet sopimusmääräykset tulevat voimaan 1.8.2023.

Määräyksien muutoksella korotetiin määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvauksen tasoa (A 36 §) sekä rajattiin opettajan palkkaoikeuksia lyhytaikaisten keskeytysaikojen ja kesän osalta pitkien palkattomien virkavapaiden yhteydessä (A 37 §). Tässä yleiskirjeessä selostetaan mainittujen sopimusmääräyksien muutokset.

Osio A 36 § Määräaikaisen viranhaltijan lomapäiväkorvaus

Määräyksen 1 ja 2 momentin lomapäiväkorvauksena maksetaan 1.8.2023 lukien 2,8 päivän varsinainen palkka täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohden. Muilta osin määräys säilyy ennallaan.

Sopimusmääräys on liitteenä 1.

Osio A 37 § Virkavapaan vaikutus palkkaukseen

Määräystä sovelletaan muihin virkavapaisiin paitsi sairauspoissaoloihin, joihin sovelletaan OVTES osio A 38 §:n määräystä.

Määräyksen 1 momenttiin ja 2 momenttiin ei ole tehty muutoksia. Määräyksen 2 momentin soveltamisohjeen mukaan opettajan korkeintaan yhden viikon palkaton virkavapaa ennen lyhytaikaista keskeytysaikaa ei vaikuta lyhytaikaisen keskeytysajan palkkaoikeuksiin.

Määräykseen on lisätty uusi 3 momentti. Määräyksen 3 momentin soveltamisohjeen mukaan sitä sovelletaan opettajan palkattomiin virkavapauksiin, jotka kestävät yli viikon ajan ennen lyhytaikaista keskeytysaikaa. Tällöin palkkaoikeudet lyhytaikaiselta keskeytysajalta edellyttävät, että opettajalla on yhteensä vähintään 15 työpäivää (opetuspäiviä tai muita työpäiviä) ennen ja/tai jälkeen koulun lyhytaikaista lomaa. Nämä työpäivät voivat olla kokonaan ennen tai jälkeen lyhytaikaisen lomaa tai lyhytaikaisen loman molemmin puolin. Jos työpäivien määrä lyhytaikaisen loman yhteydessä ei täyty, ei opettajalla ole palkkaoikeuksia lyhytaikaiselta keskeytysajalta, vaikka opettaja ei olisi tuolloin virkavapaalla.

Määräyksen tarkoituksena on, että opettaja ei keskeytä tosiasiallisesti pitkää yhtäjaksoista virkavapaataan (esim. vanhempainvapaata, hoitovapaata tai opintovapaata) vain lyhytaikaiselle keskeytysajalle palatakseen.  Palkkaoikeudet lyhytaikaisen keskeytysajan yhteydessä edellyttävät tosiasiallista virantoimitusta lyhytaikaisen keskeytysajan yhteydessä kolmen viikon ajalta. Määräyksen tavoitteena on, että sijaisopettaja voidaan ottaa pidempään palvelussuhteeseen ja taata opetuksen tarkoituksenmukainen ja yhtäjaksoinen järjestäminen lukuvuoden työkautena.

Määräykseen on lisätty uusi 4 momentti. Määräyksen mukaan, jos opettaja on ollut palkattomalla virkavapaalla opetuksellisena aikana muun syyn kuin raskausvapaan, vanhempainvapaan, hoitovapaan 1. jakson tai sairauspoissaolon vuoksi, hänen kesäkeskeytysajan palkkaansa vähennetään vapaan keston suhteessa. Määräys sisältää kaavan, jonka mukaan palkkausta vähennetään. Määräyksen soveltamisohjeen mukaan vähennys tehdään siltä osin, kun opetuksellisen ajan palkaton virkavapaa kestää yli 60 kalenteripäivää. Vähennystä ei tehdä, jos opettaja on ollut palkattomalla vapaalla koko lukuvuoden (12 kk) tai jos opettajan 60 kalenteripäivää ylittävä palkaton virkavapaa kestää vähintään laskennallisen vuosiloman alkuun 16.6. asti.

Sopimusmääräys on liitteenä 2.

Osio A 37 § 3 momentin ja 4 momentin määräyksiä sovelletaan virkavapaisiin, jotka haetaan 31.5.2023 jälkeen.
 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Hannu Freund

Liite 1 OVTES A 36 § sopimusmuutos 1.8.2023
Liite 2 OVTES A 37 § sopimusmuutos 1.8.2023

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT