Suomeksi
Cirkulär
21/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Fördelningen av den centraliserade potten på 0,5 procent inom tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal (UKTA) 2022–2025

I § 2 mom. 3 i underteckningsprotokollet till UKTA har parterna kommit överens om att en centraliserad justeringspott fördelas från 1.10.2022.

Enligt bestämmelsen är justeringspotten 0,53 procent. Av justeringspotten används 0,03 procentenheter till kostnader för familjeledighetsreformen.

KT och FOSU har kommit överens om att de 0,5 procent som varit föremål för förhandlingarna ska fördelas enligt följande:
-    Grundlönen och den uppgiftsrelaterade lönen för dem som omfattas av del B (Undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning) och del F (Undervisningspersonal inom grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete) höjs med 0,12 procent 1.10.2022.
-   Beloppen för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner enligt del B (Allmänbildande utbildning) § 19 höjs med 10 procent 1.10.2022. De förhöjda beloppen finns i bilaga 2 till detta cirkulär (UKTA 2022–2025 Lönebilaga från 1.10.2022). Förhöjningen genomförs genom en justering av respektive lärares löpande arvoden med denna procent. 
-    Grundlönerna och de uppgiftsrelaterade lönerna i lönepunkterna 41104002 och 41107002 i del C (Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen) höjs med 1,55 procent. Grundlönerna och de uppgiftsrelaterade lönerna i lönepunkterna 41104004 och 41107004 höjs med 2,2 procent. Förhöjningarna träder i kraft 1.10.2022.
-    Lönesättningssystemet i del G (Undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken) har ändrats. Det nya lönesättningssystemet finns i cirkulärbilaga 1 (Ändrade bestämmelser i UKTA del G samt tillämpningsanvisningar till dem, § 7). 

I del G har den centraliserade potten använts för höjning av grundlönerna och de uppgiftsrelaterade lönerna. De nya grundlönerna i de enskilda lönepunkterna finns i bilaga 2 (UKTA 2022–2025 Lönebilaga från 1.10.2022). Grundlönen i följande lönepunkter har höjts med en större procent än de uppgiftsrelaterade lönerna:

  • Daghemsföreståndare (45000020)
  • Biträdande föreståndare för småbarnspedagogisk enhet (45000030)
  • Speciallärare inom småbarnspedagogik (45001042 ja 45000042)
  • Lärare inom småbarnspedagogik (45001044 ja 45000044)

Förhöjningen av de uppgiftsrelaterade lönerna i del G 1.10.2022 genomförs så att den uppgiftsrelaterade lönen för lärare i lönepunkterna ovan höjs med 1,5 procent. Om lärarens uppgiftsrelaterade lön efter denna förhöjning ligger under den nya grundlönen som trädde i kraft 1.10.2022, höjs den uppgiftsrelaterade lönen till samma nivå som grundlönen i lönepunkten.

-    Genom den lokala justeringspotten riktas 0,45 procent av lönesumman i del G till individuella tillägg för anställda som omfattas av del G (Undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken). Vid fördelningen av den lokala justeringspotten beaktas särskilt det kunnande som en pedagogie magisterexamen medför samt de övriga kriterierna enligt AKTA kap. II § 11 och det lokala systemet för utvärdering av arbetsprestationen.

För lärare som omfattas av del G är minimibeloppet av det individuella tillägget enligt protokollsanteckningen i AKTA kap. II § 11 i och med den lokala justeringspotten 0,45 procentenheter högre än i bestämmelsen i AKTA. Från 1.10.2022 är minimibeloppet 1,8 % i UKTA del G. Arbetsgivaren beslutar om fördelningen av den lokala potten, men vid genomförandet iakttas det förhandlingsförfarande som avses i § 5 mom. 3 i underteckningsprotokollet till UKTA 2022–2025.

-    De förhöjda grundlönerna för dem som omfattas av AKTA och som helt saknar behörighet som lärare inom småbarnspedagogik och vars grundlön bestäms enligt UKTA del G (lönepunkterna 05VKB045 och 05VKA045) framgår av bilaga 2 till detta cirkulär (UKTA 2022–2025 Lönebilaga från 1.10.2022). I KT:s cirkulär 18/22 ges andra anvisningar om justeringspotten 1.10 i fråga om dessa anställda.

Bestämmelser om retroaktiv betalning av potten finns i § 11 i underteckningsprotokollet till UKTA 2022–2025.

KT och FOSU har nått samförstånd om innehållet i detta cirkulär.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Hannu Freund

Bilaga 1 Ändrade bestämmelser i UKTA del G samt tillämpningsanvisningar till dem
Bilaga 2 UKTA 2022–2025 Lönebilaga från 1.10.2022

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT