På svenska
Yleiskirje
21/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2022–2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän jakaminen

31.10.2022 Korjattu virhe liitteessä 1:
6 a § Henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä (korotettu % voimaan 1.10.2022)
Työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,8 % laskettuna kunnan palveluksessa olevan OVTES osion G piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä, ei 1,75 % niin kuin aiemmin ilmoitettiin.

OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 2 § 3 momentissa on sovittu keskitetty järjestelyerä jaettavaksi 1.10.2022 alkaen.

Määräyksen mukaan järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

KT ja JUKO ovat sopineet, että neuvotteluiden kohteena ollut 0,5 prosenttia jaetaan seuraavasti:
-    Osion B (Yleissivistävän koulun opetushenkilöstö) ja osion F (Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö) piirissä olevien perus- ja tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,12 prosentilla 1.10.2022 lukien.
-    Osion B (Yleissivistävä koulu) 19 §:n mukaisia koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisia lisätehtäväpalkkioita korotetaan 10 prosentilla 1.10.2022 lukien. Korotetut euromäärät ovat tämän yleiskirjeen liitteessä 2 (OVTES 2022–2025 Palkkaliite 1.10.2022 lukien). Korotus toteutetaan tarkistamalla kunkin opettajan maksussa olevia palkkiota ko. prosentilla.
-    Osion C (Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö) hinnoittelutunnusten 41104002, 41107002 perus- ja tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1,55 prosentilla. Hinnoittelutunnusten 41104004 ja 41107004 perus- ja tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 2,2 prosentilla. Korotukset tulevat voimaan 1.10.2022 lukien.
-    Osion G (Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) hinnoittelujärjestelmää on muutettu. Uusi hinnoittelujärjestelmä on tämän yleiskirjeen liitteessä 1 (Muuttuneet OVTES osio G määräykset sekä niiden soveltamisohjeet, 7 §).

Osiossa G keskitettyä erää on käytetty perus- ja tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen. Uudet palkkahinnoittelukohtaiset peruspalkat ovat katsottavissa liitteestä 2 (OVTES 2022–2025 Palkkaliite 1.10.2022 lukien). Seuraavien palkkahinnoittelukohtien peruspalkkaa on korotettu suuremmalla prosentilla kuin tehtäväkohtaisia palkkoja:

  • Päiväkodin johtaja (45000020)
  • Varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja (45000030)
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (45001042 ja 45000042)
  • Varhaiskasvatuksen opettaja (45001044 ja 45000044)

Osion G tehtäväkohtaisten palkkojen korotus 1.10.2022 lukien toteutetaan siten, että yllä olevissa hinnoittelukohdissa olevien opettajan tehtäväkohtainen palkka korottuu 1,5 prosentilla. Jos opettajan tehtäväkohtainen palkka on tämän korotuksen jälkeen uuden 1.10.2022 voimaan tulleen peruspalkan alapuolella, tehtäväkohtainen palkka korotetaan palkkahinnoittelukohdan peruspalkan tasolle.

-    Osion G (Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä oleville kohdennetaan paikallisella järjestelyerällä henkilökohtaisiin lisiin 0,45 prosenttia osion G palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa huomioidaan erityisesti kasvatustieteiden maisteritutkinnon tuoma osaaminen sekä muut paikallisen työsuorituksen arviointijärjestelmän sekä KVTES II luvun 11 §:n tunnistamat kriteerit.

Paikallisen erän myötä KVTES:n II luvun 11 § pöytäkirjamerkinnän mukaisen henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä on osion G opettajilla 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin ko. KVTES:n määräyksessä. 1.10.2022 lukien vähimmäismäärä on 1,8 % OVTES osiossa G. Paikallisen erän jakamisesta päättää työnantaja, mutta täytäntöönpanossa noudatetaan OVTES 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 5 § 3 momentin mukaista neuvottelumenettelyä.

-    KVTES:n piirissä olevien, joilla ei ole lainkaan opettajakelpoisuutta ja joiden peruspalkka määräytyy OVTES:n osio G mukaan (hinnoitteluryhmät 05VKB045 ja 05VKA045). Korotetut peruspalkat ilmenevät tämän yleiskirjeen liitteestä 2 (OVTES 2022–2025 Palkkaliite 1.10.2022 lukien). Muut heitä koskevat 1.10. erään liittyvät ohjeet ovat KT:n yleiskirjeessä 18/22.

Erän takautuvasta maksamisesta ks. OVTES 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 11 §.

KT ja JUKO ovat tämän yleiskirjeen sisällöstä yksimielisiä.
 
KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund
 

Liite 1 Muuttuneet OVTES osio G määräykset sekä niiden soveltamisohjeet
Liite 2 OVTES 2022–2025 Palkkaliite 1.10.2022 lukien

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT