Suomeksi
Cirkulär
7/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Arbetskollektivavtalet för timavlönade i kommunsektorn 2022–2025

Observera att de ändringar som förhandlingsparterna godkänt 22.6.2022 har införts i mom. 3 och 4 i underteckningsprotokollet.

Med detta cirkulär sänds information om arbetskollektivavtalet för timavlönade i kommunsektorn (TIM-AKA) 2022–2025, som gäller 1.5.2022–30.4.2025.

Kostnadseffekt

Lönerna höjs 1.6.2022 med 2 %, 1.10.2022 med 0,5 %, 1.6.2023 med 1,5 % och 1.6.2024 med 1,5 %. 

Det har dessutom avtalats om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem under perioden 2023–2027. I programmet ingår lönehöjningar. Vi informerar senare om programmet.

Avtalsändringarnas kostnadseffekt är sammanlagt 8,86 procent, men varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

I detta cirkulär ges anvisningar om lönejusteringarna enligt den allmänna förhöjningen 1.6.2022 samt familjeledighetsreformens inverkan på TIM-AKA. 

Anvisningar om den centrala justeringspotten 1.10.2022 och avtalshöjningarna år 2023 och 2024 ges senare (se § 2–4 i det bifogade underteckningsprotokollet).

Allmän förhöjning 1.6.2022

Grundtimlönerna, ackordslönerna och de individuella tilläggen höjs retroaktivt 1.6.2022 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Höjningarna görs på det sätt som anges nedan. 

Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.6.2022

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.6.2022 enligt följande:

Lönegrupp   €/timme Förhöjning, cent/timme
I A 13,47–15,49 33
  B 12,01–14,01 31
  C 11,12–12,54 28
II A 10,63–11,57 27
  B 10,42–11,10 27
III   10,13–10,83 27
IV   9,42 27
O   9,65 27
Lönerna för arbetstagare under 18 år   8,85–9,07 27

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Ackordslöner från 1.6.2022

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 2,0 procent. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 2,0 procent.

Inkomstmål från 1.6.2022, euro/timme

Nivå I     17,31–21,44
Nivå II    15,50–19,17
Nivå III   14,89–17,46
Nivå IV   14,24–16,64
Nivå V    13,24–15,42
Nivå VI   12,08–14,03

Individuellt tillägg från 1.6.2022

De individuella tilläggen höjs med 2,0 procent, dock minst med 1 cent.

Förtroendemän från 1.6.2022

Huvudförtroendemännens individuella tillägg höjs med 1 cent per timme 1.6.2022 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Det individuella tillägget för huvudförtroendemän är 0,48–1,64 euro per timme.

Arbetarskyddsfullmäktiga från 1.6.2022

Till de arbetarskyddsfullmäktiga betalas en ersättning på 0,60 euro per timme från 1.6.2022 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

För en arbetarskyddsfullmäktig som representerar 700 eller fler anställda är ersättningen dock 1,66 euro.

Justering av medeltiminkomsten

Den allmänna förhöjningen 1.6.2022 har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2021 samt I kvartalet år 2022 höjs med 2,0 procent och de medeltiminkomster som räknats ut på II kvartalet år 2022 höjs med 1,33 procent.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Ändringar i avtalstexten från 1.5.2022

Termen sjukledighet har ersatts av sjukfrånvaro.

§ 16 Arbetstidens början och slut samt arbetsskiftsförteckningen

§ 26 Förhöjning för exceptionell arbetstid
Strukturen på bestämmelserna om förläggning och flyttning av arbetstiden har ändrats. Bestämmelsen om förhöjning för exceptionell arbetstid har förtydligats och slagits ihop med bestämmelsen om flyttning. Tolkningen av bestämmelserna har inte förändrats jämfört med tidigare.

§ 68 Lön för repetitionsövningar
En bestämmelse om kompletterande tjänstgöring enligt civiltjänstlagen har lagts till.

§ 69 Hälsoundersökningar
Bestämmelsen om undersökningar som föregår förlossning har förtydligats. 

§ 72 Arbetarskyddsfullmäktiga
En bestämmelse om uppsägningsskydd och ersättning till arbetarskyddsfullmäktigens ersättare har lagts till.

Bilaga 3, § 2 Individuellt tillägg
Bestämmelsen om handledning i arbetsplatsförlagd utbildning har förtydligats.

Bilaga 3 § 3 Arbetsmiljötillägg
Grunden om anpassning efter yrkesarbetares arbetstakt har strukits som onödig.
 

Ändringar i avtalstexten från 1.8.2022

Med anledning av familjeledighetsreformen ändras följande bestämmelser:

§ 2 Lokala avtal 
§ 35 Uträkning och justering av medeltiminkomsten 
§ 49 Tid som likställs med arbetad tid, punkt 3
§ 52 Bestämning av semester, mom. 5
§ 56 Procentuell semesterlön, mom. 2
§ 58 Semesterersättning när anställningen upphör, mom. 4 punkt 2
§ 60 Vissa deltidsanställdas rätt till ledighet och semesterersättning, mom. 3
§ 63 Rätt till familjeledighet 
Ny ledighet för vård av anhörig
§ 64 Föräldraledigheter med lön

De nya bestämmelserna i § 2, § 49 punkt 3 a, § 52 mom. 5 a., § 56 mom. 2 punkt 1 a, § 58 mom. 4 stycke 3, § 60 mom. 3 a, § 63 mom. 2 a och § 64 a tillämpas, om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare. 

De bestämmelser som gällde 30.4.2022 tillämpas om barnets beräknade födelsedatum infaller före 4.9.2022 eller om adoptivbarnet tas i vård före 31.7.2022. Dessutom tillämpas bestämmelserna oberoende av barnets beräknade födelsedatum, om barnet föds 29.7.2022 eller tidigare.

Anvisningar om familjeledighetsreformen finns också i KT:s cirkulär 5/2022, bilaga 4.

Närmare upplysningar ger Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn 09 771 2381 och arbetsmarknadsjurist Juha Raunio, tfn 09 771 2143. Frågor kan också ställas per e-post, ttes@kt.fi

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Anne Kiiski


Bilagor
1    Underteckningsprotokoll
2    Ändrade bestämmelser i TIM-AKA

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT