Suomeksi
Cirkulär
12/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetstiden inom dagbetonad öppen mentalvård

Genom detta cirkulär preciseras tolkningen av SH-avtalet bilaga 4 § 1 mom. 1 punkt 9. Tolkningen gäller från 1.12.2021. Avtalsparterna har nått samförstånd om innehållet i detta cirkulär.

Bakgrund

Enligt SH-avtalet bilaga 4 § 1 mom. 1 punkt 9 (tidigare AKTA bilaga 18 § 1 mom. 1 punkt 9, AKTA kap. III § 10 mom. 1 punkt 9) är den fulla ordinarie arbetstiden för vårdpersonal som arbetar vid mentalvårdsbyråer 37 timmar 45 minuter i veckan.

Arbetsdomstolen gav 21.9.2018 ett utlåtande angående en enskild arbetsgivare (TT 2018:82) där frågan var om arbetsgivaren skulle ha brutit mot kollektivavtalet om arbetsgivaren efter en organisationsreform hade tillämpat en kollektivavtalsenlig arbetstid på 37 timmar per vecka (numera 37 tim. 45 min.) på vårdpersonal som tidigare arbetat på en mentalvårdscentral. Det rådde oenighet om på vem avtalsbestämmelsen ska tillämpas.

Arbetsdomstolen ansåg att det utretts att avtalsparterna inom AKTA med mentalvårdsbyrå har avsett mentalvårdsbyrå enligt sinnessjuklagen. Arbetsdomstolen konstaterade i sitt utlåtande att man inte på basis av det som avsetts med mentalvårdsbyrå i sinnesjuklagen kan dra särskilt entydiga slutsatser om vad som avsetts med mentalvårdsbyrå i AKTA efter att lagen upphävdes år 1990.

Efter att ha bedömt synpunkter som påverkar tolkningen av AKTA kap. III § 10 ansåg Arbetsdomstolen att förutsättningarna för att tillämpa AKTA kap. III § 10 i arbetsavtalsförhållandena för de ifrågavarande arbetstagarna inte upphört enbart för att mental-vårdscentralen 1.1.2011 hade lagts ner och slagits ihop med en allmänsjukhuspsykiatrisk poliklinik och psykiatrisk poliklinik, om inte arbetstagarnas arbete förändrats så att det till sin karaktär inte längre hade samma innehåll som för vårdpersonalen vid den tidigare mentalvårdsbyrån, dvs. inte längre var dagbetonad öppen mentalvård.

Tolkningen av begreppet dagbetonad öppen mentalvård (päiväluontoinen avomielenterveyshoito) har orsakat problem och lett till meningsskiljaktigheter.

Begreppet vårdpersonal vid mentalvårdsbyråer från 1.12.2021

SH-avtalet bilaga 4 § 1 mom. 1 punkt 9 tillämpas inte i heldygnsvård, vård på slutna avdelningar, skol- och studerandehälsovård eller barn- och familjerådgivning.

Däremot tillämpas punkten på annan dagbetonad öppen mentalvård, som omfattar bland annat mentalvårdsbyråer, mentalvårdscentraler, psykiatriska polikliniker, öppna sjukhusavdelningar och psykiatrisk mottagning på olika ställen.

Till den del arbetet innehåller missbrukarvård, arbete i klientens hem och chefsarbete, avgörs tillämpningen av bilaga 4 § 1 mom. 1 punkt 9 från fall till fall.

Missbrukarvård

Det kan vara svårt att göra skillnad på missbrukarvård och mentalvård. Till den del uppgifterna inom missbrukarvården klart har avskilts eller rentav lagts ut till en annan aktör ligger de utanför tillämpningsområdet för bilaga 4 § 1 mom. 1 punkt 9. Punkten tillämpas till exempel inte på ren substitutionsbehandling för missbrukare.

Om arbetet omfattar både missbrukarvård och öppen mentalvård, görs gränsdragningen enligt huvudsaklighetsprincipen (mer än 50 %). Om arbetet alltså består av dagbetonad öppen mentalvård till mer än 50 %, omfattas arbetstagaren av tillämp-ningsområdet för bilaga 4.

Arbete hemma hos klienter

Dagbetonad öppen mentalvård, såsom psykiatrisk och psykosocial rehabilitering, ordnas också hemma hos klienter. Under dessa besök kan det hända att arbetstagaren också utför annat vårdarbete än dagbetonad öppen mentalvård.

Om det är fråga om arbete som innehåller olika slags vårdarbete, görs gränsdrag-ningen enligt huvudsaklighetsprincipen (mer än 50 %). Om arbetet består av dagbetonad öppen mentalvård till mer än 50 %, hör arbetstagaren till tillämpningsområdet för bilaga 4 § 1 mom. 1 punkt 9.

Chefsarbete

Bilaga 4 § 1 mom. 1 punkt 9 tillämpas också på chefer som arbetar med dagbetonad öppen mentalvård, förutsatt att chefen utför direkt kundarbete till mer än 50 % (patientarbete, egna vårdrelationer). Enbart samordning av tjänster är inte sådant kundarbete som avses här, alltså inte dagbetonad öppen mentalvård.

Att observera

Avtalsparterna är överens om att höjningen av den uppgiftsrelaterade lönen på 2,4 % som avtalades våren 2018 (se cirkulär 2/2018, bilaga 1) inte betalas till dem som överförs till bilaga 4 med anledning av denna nya precisering av tolkningen.

Arbetsgivaren ska bedöma hur preciseringen påverkar gällande anställningsförhållanden. Arbetsgivaren ska vid behov överföra personalen till arbetstid enligt bilaga 4 i SH-avtalet.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

 

Eeva Vesterbacka

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2052
Mobiltelefon:
+358 40 701 5507
E-post:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Jenni Aaltonen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2116
Mobiltelefon:
+358 44 336 9670
E-post:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT