På svenska
Yleiskirje
12/2021
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Päiväluontoisen avomielenterveyshoidon työaikamuoto

Tällä yleiskirjeellä täsmennetään SOTE-sopimuksen liitteen 4 1 §:n 1 momentin 9-kohdan tulkintaa. Tulkinta on voimassa 1.12.2021 lähtien. Sopijaosapuolet ovat tämän yleiskirjeen sisällöstä yksimielisiä.

Taustaa

SOTE-sopimuksen liitteen 4 1 §:n 1 mom. 9-kohdan (ent. KVTES liite 18 1 §:n 1 mom. 9-kohta, KVTES III luku 10 § 1 mom. 9-kohta) mukaan mielenterveystoimistossa työskentelevän hoitohenkilökunnan säännöllinen täysi työaika on 37 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Työtuomioistuin antoi 21.9.2018 yksittäistä työnantajaa koskevan lausunnon (TT 2018:82) siitä, olisiko työnantaja menetellyt työehtosopimuksen vastaisesti, jos se olisi organisaatiouudistuksen jälkeen soveltanut aiemmin mielenterveyskeskuksessa työskennelleen hoitohenkilökunnan työsuhteissa heidän työsopimustensa mukaista 37 tunnin (nyk. 37 tuntia 45 min) viikkotyöaikaa. Erimielisyyttä oli siitä, keihin kyseistä sopimusmääräystä tulee soveltaa.

Työtuomioistuin katsoi, että KVTES:n sopimusosapuolten on selvitetty tarkoittaneen mielenterveystoimistolla mielisairaslain mukaista mielenterveystoimistoa. Työtuomioistuin totesi lausunnossaan, että siitä, mitä mielenterveystoimistolla on tarkoitettu mielisairaslaissa, ei voida tehdä kovin yksiselitteisiä päätelmiä sen suhteen, mitä mielenterveystoimistolla on tarkoitettu KVTES:ssä sen jälkeen, kun mainittu laki on kumottu vuonna 1990.

Työtuomioistuin katsoi, KVTES:n III luvun 10 §:n tulkintaan vaikuttavia näkökohtia arvioituaan, etteivät KVTES:n III luvun 10 §:n soveltamisen edellytykset kyseisen tapauksen työntekijöiden työsuhteissa olleet lakanneet yksinomaan sen vuoksi, että mielenterveyskeskus oli 1.1.2011 lakkautettu ja yhdistetty yleissairaalapsykiatrian poliklinikan ja psykiatrian poliklinikan kanssa, ellei työntekijöiden työn luonne ollut muuttunut sellaiseksi, ettei kyse enää ollut luonteeltaan samansisältöisestä työstä kuin mielenterveystoimiston hoitohenkilökunnan työ on ollut eli päiväluontoisesta avomielenterveyshoidosta.

Työtuomioistuimen lausunnossa mainitun päiväluontoisen avomielenterveyshoidon käsitteen tulkinta on aiheuttanut hankaluuksia ja johtanut erimielisyyksiin.
 

Mielenterveystoimistossa työskentelevä hoitohenkilökunta- käsitteen sisältö 1.12.2021 alkaen

SOTE-sopimuksen liitteen 4 1 §:n 1 momentin 9-kohtaa ei sovelleta ympärivuorokautinen hoitotyöhön, hoitotyöhön suljetuilla osastoilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltotyöhön ja lapsi- ja perheneuvolatyöhön.

Edellä mainittua kohtaa sen sijaan sovelletaan muuhun päiväluontoiseen avomielenterveyshoitoon, joka pitää sisällään esimerkiksi mielenterveystoimistot, mielenterveyskeskukset, psykiatriset poliklinikat, sairaalan avo-osastot ja psykiatrisen vastaanottotyön eri paikoissa.

Siltä osin kuin työ sisältää päihdehuoltoa, kodeissa tapahtuvaa työtä ja esimiestyötä, ratkaistaan liitteen 4 1 §:n 1 momentin 9-kohdan soveltuminen tapauskohtaisesti.

Päihdehuolto

Päihdehuoltoa ja mielenterveyshoitoa voi olla vaikea erottaa toisistaan. Siltä osin kuin päihdehuollon tehtävät on selkeästi erotettu omikseen tai jopa kokonaan ulkoistettu, ne jäävät liitteen 4 1 §:n 1 momentin 9-kohdan soveltamisalan ulkopuolelle. Esimerkiksi puhdas päihdehuollon korvaushoito jää liitteen 4 1 §:n 1 momentin 9-kohdan soveltamisalan ulkopuolelle.

Jos kyse olisi sekä päihdehuoltoa ja avomielenterveyshoitotyötä sisältävästä työstä, rajanveto tehdään pääasiallisuusperiaatteen avulla (yli 50 %). Jos työ siis sisältää yli 50 % päiväluontoista avomielenterveyshoitotyötä, kuuluu työntekijä liitteen 4 soveltamisalan piiriin.

Kodeissa tapahtuva työ

Päiväluontoista avomielenterveyshoitoa, kuten psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta, toteutetaan myös asiakkaiden kotona tapahtuvassa työssä. Näillä käynneillä saatetaan kuitenkin tehdä myös muuta hoitotyötä kuin päiväluontoista avomielenterveyshoitotyötä.

Jos kyse on monenlaista hoitotyötä sisältävästä työstä, rajanveto tehdään pääasiallisuusperiaatteen avulla (yli 50 %). Jos työ sisältää yli 50 % päiväluontoista avomielenterveyshoitotyötä, kuuluu työntekijä liitteen 4 1 §:n 1 momentin 9-kohdan soveltamisalan piiriin.

Esihenkilötyö

Liitteen 4 1 §:n 1 momentin 9-kohtaa sovelletaan myös esihenkilöihin, jotka tekevät päiväluontoista avomielenterveyshoitoa, edellyttäen kuitenkin, että esihenkilö tekee yli 50 % välitöntä asiakastyötä (potilastyötä, omia hoitosuhteita). Pelkästään palvelujen koordinointi ei ole tässä tarkoitettua asiakastyötä eli päiväluontoista avomielenterveyshoitoa.
 

Muita huomioita

Sopijaosapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että keväällä 2018 (ks. yleiskirje 2/2018, liite 1) sovittua 2,4 % korotusta tehtäväkohtaiseen palkkaan ei makseta niille, jotka siirtyvät liitteen 4 soveltamisen piiriin tämän uuden tulkinnan täsmennyksen johdosta.

Työnantajan tulee arvioida, miten edellä mainittu tulkinnan täsmennys vaikuttaa voimassa oleviin palvelussuhteisiin. Työnantajan tulee tarvittaessa siirtää henkilöstöä SOTE-sopimuksen liitteen 4 mukaiseen työaikaan.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

 

Eeva Vesterbacka

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2052
Matkapuhelin:
+358 40 701 5507
Sähköposti:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT