Suomeksi
Cirkulär
16/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunala arbetsgivare med i uppföljning av förändringarna i arbetet inom kommunsektorn

KT ber ledarna och utvecklarna inom kommunsektorn anmäla sig till den uppföljning av förändringarna i arbetslivet som just nu inleds. Detta är den andra uppföljningsomgången i ordningen, och eftersom den infaller vintern 2021 kan man också samla in viktig information om coronatidens inverkan på arbetets innehåll, arbetsformerna och verksamhetskulturen på de kommunala arbetsplatserna och inom olika sektorer. Genom att delta hjälper ni till vid bildandet av en korrekt läges- och framtidsbild och påverkar diskussionen om utvecklingsmålen för kommunsektorn och arbetets framtid. 

Genom KT:s och de kommunala huvudavtalsorganisationernas gemensamma uppföljning av förändringarna i arbetslivet förbereder man sig på de omställningar och reformer som tekniken och de nya verksamhetssätten medför under de närmaste åren och årtiondena. En gemensam lägesbild behövs i den framtida förhandlingsverksamheten och intressebevakningen. Uppföljningen av förändringarna i arbetslivet ger också arbetsplatser, politiska beslutsfattare och kommuninvånare aktuell information om utvecklingen och situationen i kommunarbetet.

Kommunernas och samkommunernas ledare och utvecklare från olika håll i landet kan anmäla sig till uppföljningsenkäten via den bifogade länken. Anmälan är personlig. Vi ber er också dela anmälningslänken för större spridning bland kommunernas och samkommunernas sektorledning och andra arbetsgivarrepresentanter. Vi önskar få anmälningarna senast den 31 januari 2021 via denna länk:

Gå till anmälningsblanketten > (på finska)

Personalen är också välkommen att delta i den gemensamma uppföljningsenkäten. Fackförbunden inom kommunsektorn delar ut information om enkäten till sina medlemmar.
 
Resultaten av uppföljningen kommer att rapporteras i olika forum i slutet av året. I olika arbetslivsundersökningar ligger kommunsektorn nuförtiden i täten bland sektorerna när det gäller att utveckla processer och verksamhetssätt. Å andra sidan är också kommunorganisationernas och sektorernas utmaningar stora. Med hjälp av uppföljningen av förändringarna i arbetslivet vill vi lyfta fram dessa frågor och de förändringar som sker i kommunarbetet och synliggöra dem.

Uppföljningens fokusområde kan väljas bland 22 temablock

I uppföljningen av förändringarna i arbetslivet kan man välja de teman som ligger närmast och som intresserar mest av de över 20 temablock som valts ut för uppföljningen och på så sätt påverka hur mycket tid man vill använda för att svara. Genom att delta i projektet kan man bland annat följa hur arbetets innehåll förändras i grundskolan. Var står vi i dagsläget i fråga om självstyrning och distansarbete inom kommunsektorn? Hur utnyttjas den nya tekniken i gymnasierna, på sjukhusen och inom yrkesutbildningen? Nya temablock under denna uppföljningsomgång är bland annat ungdomsarbete och hållbar utveckling. Reservera uppskattningsvis 10–15 minuter per temablock.

Temablocken för uppföljningen av förändringarna i arbetslivet 2021

1. Bibliotek för berättelser
2. Värdegrund och förändringar i förvaltnings- och byråarbetet
3. Tjänster för äldre: Utnyttjande av digitalisering och nya verksamhetssätt inom tjänsterna för äldre
4. En vital social- och hälsovårdscentral
5. Tekniska förändringar och arbetslivsförändringar på sjukhus
6. Nya koncept inom det sociala arbetet
7. Förändringarna i arbetslivet och den nya kommunaltekniken
8. Viktiga måltids- och renhållningstjänster
9. Världens bästa grundskola
10. Vital yrkesutbildning
11. Utnyttjande av digitalisering och nya verksamhetssätt i gymnasierna
12. Dynamiskt och innovativt kommunarbete
13. Modernt ungdomsarbete
14. Robotar och artificiell intelligens i människans tjänst
15. Självstyrning och teamarbete inom kommunsektorn
16. Hållbar utveckling genom det kommunala arbetet
17. Nya lösningar i fråga om lokaler
18. Inlärning i arbetet och handledning
19. Distansarbete inom kommunsektorn
20. Nya koncept för mobilitet och logistik
21. Vital småbarnspedagogik
22. Det offentliga arbetets betydelse och värde
23. Digitalisering i det kommunala arbetet (sammandrag)

Gymnasierna: För genomförandet av uppföljningen svarar de kommunala arbetsmarknadsparternas gemensamma arbetsgrupp för förändringarna i arbetslivet. I arbetsgruppen ingår representanter för KT Kommunarbetsgivarna, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Offentliga sektorns union JAU rf, och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.

Läs mer på KT:s webbplats >

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef      Jorma Palola

 

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT