Suomeksi
Cirkulär
10/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2020–2021 (TS-20)

Allmänt om avtalsuppgörelsen 2020–2021

TS-20 gäller 1.4.2020–28.2.2022. Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna inom TS och avtalsparterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Lönejusteringar 2020–2021

Allmän förhöjning 1.8.2020

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning på följande sätt:

 • De uppgiftsrelaterade löner som 31.7.2020 är minst 2 131,15 euro höjs med 1,22 procent.
 • De uppgiftsrelaterade löner som 31.7.2020 är mindre än 2 131,15 euro höjs med 26 euro i månaden.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Det individuella tillägget enligt TS-20 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs med 1,22 procent. Den allmänna förhöjningen minskar inte separattillägget enligt TS-20 § 14. Den allmänna förhöjningen minskar separattillägget enligt TS § 14 mom. 1 endast om det baserar sig på ett beslut enligt TS § 14 mom. 3. (gäller endast "rekryteringstillägg" enligt § 14 mom. 1 punkt 4).

Allmän förhöjning 1.4.2021

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent.

Det individuella tillägget enligt TS-20 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs med 1,0 procent. Den allmänna förhöjningen minskar inte separattillägget enligt TS-20 § 14. Den allmänna förhöjningen minskar separattillägget enligt TS § 14 mom. 1 endast om det baserar sig på ett beslut enligt TS § 14 mom. 3. (gäller endast "rekryteringstillägg" enligt § 14 mom. 1 punkt 4).

Lönegrupper

De höjda uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna:

 

Lönegrupp

Uppgiftsrelaterade minimlöner

från 1.4.2019

från 1.8.2020

från 1.4.2021

I

1 716,28

1 742,28

1 759,70

II

1 896,55

1 922,55

1 941,78

III

3 123,18

3 161,28

3 192,89

Minimlön

Minimilönen enligt § 10 i TS-20 är 1 637,53 euro från 1.8.2020 och 1 653,91 euro från 1.4.2021.

Ändringar i betalningen av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

Avtalsändringarnas effekter på betalningen av arbetstidsersättningar har preciserats jämfört med underteckningsprotokollet till TS-18.

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.

Exempel 1: Tidpunkten för löneförhöjningen är lördag 1.8.2020

Allmän arbetstid: En utjämningsperiod på sex veckor inaller måndag 13.7.2020–söndag 23.8.2020. Arbetstidsersättningarna betalas förhöjda med den allmänna förhöjningen från början av den kalendervecka som börjar måndag 3.8.2020.

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna.

Exempel 2: Tidpunkten för löneförhöjningen är lördag 1.8.2020

Periodarbete: En arbetsperiod på tre veckor infaller måndag 20.7.2020–söndag 9.8.2020. Av perioden infaller 12 kalenderdagar i juli och 9 kalenderdagar i augusti. Arbetstidsersättningarna betalas förhöjda med den allmänna förhöjningen från början av följande arbetsperiod som börjar måndag 10.8.2020.

Periodarbete: En arbetsperiod på tre veckor infaller måndag 27.7.2020–söndag 16.8.2020. Av perioden infaller 5 kalenderdagar i juli och 16 kalenderdagar i augusti. Arbetstidsersättningarna betalas förhöjda med den allmänna förhöjningen från början av arbetsperioden, dvs. måndag 27.7.2020.

Periodarbete: En arbetsperiod på två veckor infaller måndag 27.7.2020–söndag 9.8.2020. Av perioden infaller 5 kalenderdagar i juli och 9 kalenderdagar i augusti. Arbetstidsersättningarna betalas förhöjda med den allmänna förhöjningen från början av arbetsperioden, dvs. måndag 27.7.2020.

Lokal justeringspott 1.4.2021

Utgångspunkterna för den lokala justeringspotten

Lönesystemet i TS förutsätter att de lokala värderingssystemen för den uppgiftsrelaterade lönen och det individuella tillägget (lokala allmänna principer) stärks (TS § 7 mom. 1). Då det gäller att fördela den lokala justeringspotten inom TS-lönesystemet bör arbetsgivaren fästa vikt vid att justeringspotten fördelas i enlighet med lönesystemet.

När den lokala justeringspotten fördelas kan syftet vara att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna.

Storleken på den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av lönesumman inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Anvisningar om beräkningen av den lokala justeringspotten ges senare.

Fördelning av den lokala justeringspotten

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt.

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner utgående från det lokala värderingssystemet för uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg utgående från det lokala värderingssystemet för individuella tillägg. Av potten används minst 0,3 procentenheter till individuella tillägg.

Fördelning av den lokala justeringspotten

 

 • för höjning av individuella tillägg minst

0,3 %

 • för de uppgiftsrelaterade lönerna och/eller individuella tilläggen

0,5 %

Den lokala justeringspotten ska därmed vara sammanlagt minst

0,8 %

Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och TS-avtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Arbetstid

Slopande av konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning och ändringar i anslutning till detta

De förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gäller till söndag 30.8.2020.

De ordinarie arbetstiderna enligt AKTA 2020–2021 iakttas från 31.8.2020 eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast detta datum. Fram till dess iakttas bestämmelserna om ordinarie arbetstid i AKTA 2018–2019.

Ändringarna i TS-bestämmelserna och deras ikraftträdelsetidpunkter anges i TS-20-avtalet.

Tabell 1

Arbetsperiodens eller utjämningsperiodens längd

(allmän arbetstid, tbyråarbetstid, periodarbetstid, bilaga 13, 14, 18)

Periodens begynnelsedag oct slutdag

Den nya ordinarie arbetstiden träder i kraft

1 Tvåveckorsperiod

må 24.8.  sö 6.9.2020

från må 24.8.2020

2a Treveckorsperiod

må 24.8.  sö 13.9.2020

från må 24.8.2020

2b Treveckorsperiod

må 17.8.  sö 6.9.2020

från må 7.9.2020

3a Utjämningsperiod på sex veckor t.ex. vid allmän arbetstid

må 10.8.  sö 20.9.2020

från må 10.8.2020

3b Utjämningsperiod på sex veckor t.ex. vid allmän arbetstid

må 17.8.  sö 27.9.2020

från må 17.8.2020

3c Utjämningsperiod på sex veckor t.ex. vid allmän arbetstid

må 3.8.  sö 13.9.2020

från må 14.9.2020

 

Om utjämningsperioderna är längre än sex veckor eller arbetsperioderna vid periodarbete är längre än fyra veckor, ändras den ordinarie arbetstiden från 31.8.2020.

I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopats har parterna avtalat om vissa ändringar i bland annat AKTA:s arbetstidskapitel och semesterkapitel. Dessa ändringar träder i kraft 31.8.2020.

Närmare anvisningar om ändringarna finns i KT:s cirkulär 8/2020 om AKTA.

För att den ordinarie arbetstidsformen enligt TS-20 bilaga 2 § 1 punkt d) ska kunna införas under perioden 1.5.2020–31.12.2021 krävs det ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal, om arbetsgivaren inte har tillämpat en sådan arbetstidsform under avtalsperioden för TS-18

Ändringar på grund av förkortningen av den ordinarie arbetstiden

Bestämmelserna om arbetstiden har ändrats så att den ordinarie arbetstiden förkortas. Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte på grund av detta.  I deltidsarbete förkortas arbetstiden i samma proportion som den deltidsanställdes arbetstid är kortare än full arbetstid. Den ordinarie arbetstiden förkortas oberoende av om det i arbetsavtalet avtalats om ett timantal eller en deltidsprocent.

Den ordinarie arbetstiden enligt AKTA har förkortats med 30 minuter per vecka i allmän arbetstid, byråarbetstid, periodarbetstid och ordinarie arbetstid enligt bilaga 18. Också längden på söckenhelgsförkortningarna har ändrats för respektive arbetstidsform. Dessutom har övertidsgränserna ändrats.

Tabell 2

Arbetstidsform

AKTA 2018–2019

AKTA 2020–2021

Allmän arbetstid

Ordinarie arbetstid 38 tim. 45 min. /vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 45 min.

Övertidsgräns
38 tim. 45 min. /vecka

Ordinarie arbetstid 38 tim. 15 min. /vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim.39 min.

Övertidsgräns
38 tim. 15 min. /vecka

Byråarbetstid

Ordinarie arbetstid 36 tim. 45 min. /vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 21 min.

Övertidsgräns
38 tim. 45 min. /vecka

Ordinarie arbetstid 36 tim.15 min. /vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 15 min.

Övertidsgräns
38 tim. 15 min. /vecka

Periodarbetstid

Ordinarie arbetstid och periodens övertidsgräns:

 • 77 tim. 30 min. /2 veckor
 • 116 tim. 15 min. /3 veckor
 • 155 tim. /4 veckor

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 45 min.

Ordinarie arbetstid och periodens övertidsgräns:

 • 76 tim. 30 min. /2 veckor
 • 114 tim. 45 min. /3 veckor
 • 153 t im./4 veckor

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 39 min.

Bilaga 18 Arbetstid för vissa sakkunniga

38 tim. 15 mi.n /vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 39 min.

Övertidsgräns
38 tim. 45 min. /vecka

37 tim. 45 min. /vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 33 min.

Övertidsgräns
38 tim. 15 min. /vecka

AKTA kapitel III Arbetstid

Bestämmelserna i arbetstidskapitlet i AKTA har ändrats och preciserats:

 • § 2 Anställda som omfattas av arbetstidslagen (tillämpliga bestämmelser i arbetstidslagen)
 • § 4 Arbetstid
 • § 5 Beredskapstid
 • § 6 Arbetstidsformer (förlängningen slopad)
 •  § 7 Allmän arbetstid (förlängningen slopad)
 • § 8 Byråarbetstid (förlängningen slopad)
 • § 9 Periodarbetstid (förlängningen slopad)
 • § 10 Exceptionell ordinarie arbetstid (ändrad laghänvisning)
 • § 11 Sammanhängande arbetsdag och arbetsskiftets längd
 • § 14 Definition av och ersättning för övertidsarbete (förlängningen slopad)
 • § 15 Mertids- och övertidsarbete i periodarbete under en avbruten period (förlängningen slopad)
 •  § 17 Nödarbete (ändrad laghänvisning)
 • § 23 Uträkning av timlön samt tidpunkten för ersättning i pengar eller i form av ledighet (ändrad laghänvisning och förlängningen slopad)
 • § 24 Veckovila
 • § 27 Utjämningsschema för arbetstiden
 • § 28 Arbetsskiftsförteckning
 • § 32 Villkor för flexibel arbetstid
 • § 33 Gränser för överskridning eller underskridning av den ordinarie arbetstiden (saldo)
 • § 36 Uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden (ny bestämmelse)

Se KT:s cirkulär 8/2020.

AKTA Kapitel IV Semester

Enligt den nya § 19 Utbytesledighet kan arbetsgivaren och den anställde avtala om att semesterpenningen för kvalifikationsåret eller en del av den tas ut som motsvarande ledighet. Semesterpenningen kan bytas mot ledighet först då det kvalifikationsår under vilket semestern intjänas har löpt ut. Från och med kvalifikationsåret 2020–2021 krävs det inte längre något  lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal om utbyte av semesterpenningen.

Se KT:s cirkulär 8/2020.

TS-arbetsgrupperna

TS-arbetsgruppen (riksomfattande) och TS-utvecklingsgruppen (lokalt)

TS-arbetsgruppen (riksomfattande)

TS-avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.
TS-avtalsparternas gemensamma TS-arbetsgrupp arbetar för fungerande lokala lönesystem.

TS-utvecklingsgruppen (lokalt) (TS-20 kap. II)

Beträffande TS-utvecklingsgruppens uppgifter har inga ändringar gjorts.

 • Inom TS tillämpningsområde ska det finnas en TS-utvecklingsgrupp.
 • TS-utvecklingsgruppen behandlar värderingssystemen för uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg enligt TS innan principerna fastställs i kommunens eller samkommunens beslutandeorgan.
 • TS-utvecklingsgruppen följer hur de lokala värderingssystemen för uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg fungerar i kommunen och ger vid behov förslag till ändringar och utvecklingsåtgärder.
 • TS-utvecklingsgruppens sammansättning och uppgifter behandlas i handledningen för TS, som bifogas TS-avtalet.
 • TS-utvecklingsgruppen ska sammanträda regelbundet, om inget annat avtalas lokalt.

Arbetsgrupperna enligt underteckningsprotokollet för TS-20

Arbetsgrupp som utreder arbetstidssystemet för brand- och räddningsväsendet

Arbetsgruppen ska utreda hurdant kollektivavtalsenligt arbetstidssystem för brand- och räddningsväsendet som både möjliggör långa arbetsskift inom gränserna för arbetslagstiftningen och beaktar olika behov av arbetstidsarrangemang. Arbetsgruppen ska i sitt arbete även granska försöksbestämmelserna i TS-18 bilaga 8.

Arbetsgrupp som utreder lönekapitlet i TS-20

Arbetsgruppen ska utreda hur innehållet i lönekapitlet i TS-20 kunde förnyas samt ge TS-arbetsgruppen förslag till eventuella reformer före slutet av avtalsperioden.

Materiella ändringar i TS-20

De ändrade bestämmelserna i kap. II samt bilaga 1, 2 och 5 finns i cirkulärbilaga 2.

Bestämmelserna om utbyte av semesterpenningen finns nu i semesterkapitlet i AKTA (träder i kraft 31.8.2020). TS-20 innehåller därför inte längre någon bilaga 7 (Temporär avtalsbestämmelse om utbyte av semesterpenningen mot ledighet).

TS-18 bilaga 8 innehöll en temporär försökbestämmelse om s.k. 24/42 timmars arbetstid. Arbetstiden enligt försöksbestämmelsen i TS-18 bilaga 8 kunde tillämpas endast 1.4.2018–31.3.2020. TS-20 innehåller inte längre TS-18 bilaga 8.

Ändringar i vissa avtalsbestämmelser

Kapitel II Löner, § 12 Individuellt tillägg mom. 2

Procenttalet i protokollsanteckningen har höjts: 0,3 % => 0,6 %. Ändringen träder i kraft 1.6.2021. Av den lokala justeringspotten (0,8 %) ska minst 0,3 procentenheter användas till individuella tillägg från 1.4.2021. Enligt protokollsanteckningen görs justeringen fortsättningsvis årligen. År 2020 är minimibeloppet 0,3 %.

Enligt den ändrade protokollsanteckningen ska arbetsgivaren för individuella tillägg senast 1.6.2021 använda minst 0,6 % av summan av de uppgiftsrelaterade lönerna för den personal i kommunen eller samkommunen som omfattas av TS. Justeringen görs årligen.

Bilaga 2 Särskilda bestämmelser om arbetstidsarrangemang vid brand- och räddningsverk

§ 1 Ordinarie arbetstid

Arbetstid enligt punkt d) (40 timmar)

Till mom. 1 punkt d) lades en tillämpningsanvisning om dygnsvila. Enligt tillämpningsanvisningen har parterna med stöd av 34 § i arbetstidslagen avtalat om dygnsvila på ett sätt som avviker från vad som föreskrivs i 25 § i arbetstidslagen genom att dygnsvilan kan vara kortare än 11 timmar. Arbetsskiften måste dock ordnas så att den ersättande vilotiden enligt 25 § 4 mom. i arbetstidslagen ges på det sätt som föreskrivs i lagen (hänvisningsbestämmelse).

Till mom. 1 punkt d) lades en protokollsanteckning som gäller införandet av en sådan arbetstidsform som avses i punkt d). Enligt protokollsanteckningen krävs det ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal för att den ordinarie arbetstidsformen enligt punkt d) ska kunna införas under perioden 1.5.2020–31.12.2021, om arbetsgivaren inte har tillämpat en sådan arbetstidsform under avtalsperioden för TS-18.

Dispens

TS-20 ger möjlighet till en ordinarie arbetstid som baserar sig på ett tillstånd till undantag. Enligt tillämpningsanvisningen kan den ordinarie arbetstiden basera sig på ett tillstånd till undantag som beviljats med stöd av arbetstidslagen (605/1996, 872/2019) (hänvisningsbestämmelse).

Arbetstidsarrangemang enligt TS-18 bilaga 8

TS-20 innehåller inte längre någon bestämmelse om en sådan ordinarie arbetstid där arbetstiden är i snitt 42 timmar i veckan och arbetsskiftets längd högst 24 timmar.

Uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden

I fråga om bilaga 2 har parterna kommit överens om en uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden. Uppföljningsperioden för den maximala arbetstiden är 6 månader. Enligt tillämpningsanvisningen har parterna med stöd av 34 § i arbetstidslagen (872/2019) kommit överens om att förlänga uppföljningsperioden för den maximala arbetstiden enligt 18 § i arbetstidslagen till 6 månader.

Uppföljningsperioden för den maximala arbetstiden införs inom den tid som anges i arbetstidslagen.

Enligt arbetstidslagen har arbetsgivaren redan från 1.1.2020 kunnat övergå från uppföljning av maximiantalet övertidstimmar till uppföljning av den maximala arbetstiden med en uppföljningsperiod på 4 månader. Enligt avtalsuppgörelsen för TS-20 är uppföljningsperioden för den maximala arbetstiden 6 månader i bilaga 2. Enligt övergångsbestämmelserna för arbetstidslagen ska uppföljningen av den maximala arbetstiden införas på arbetsplatserna senast 1.1.2021.

§ 2 Mertidsersättning under söckenhelgsveckor

Då förlängningen av arbetstiden slopades återställdes beloppen för söckenhelgsförkortningarna till att motsvara de tidigare beloppen.

Bilaga 5 Kontinuerligt treskiftsarbete

§ 7 Arbetstidsarrangemang under söckenhelgsveckor

Då förlängningen av den ordinarie arbetstiden slopades återställdes även ersättningarna: I stället för 4,7 timmar betalas från 31.8.2020 *) en oförhöjd timlön för 7,2 timmar.

*) Ersättningen för 7,2 timmar enligt TS-20 iakttas från 31.8.2020 eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast detta datum.

Övrigt

Avtalsböckerna

TS-20 publiceras på KT:s webbplats som nätpublikation.

Ett cirkulär om beställning av de tryckta avtalsböckerna skickas senare. De tryckta avtalsböckerna utkommer på hösten 2020.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anne Kiiski

Bilagor

 1. Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2020–2021 (TS-20)
 2. Ändrade bestämmelser i TS (kapitel II och bilaga 1, 2 och 5)

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT