Suomeksi
Cirkulär
2/2019
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar för den kommunala timavlönade personalen 1.4.2019

I detta cirkulär sänder vi för kännedom uppgifter om den allmänna förhöjningen enligt § 2 mom. 2 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2018–2019.

 

Lönejusteringar 1.4.2019

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.4.2019 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Arbetserfarenhetstilläggen, de individuella tilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.
 

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.4.2019

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.4.2019 enligt följande:

 

Lönegrupp

 

€/timme

Höjning av grundtimlönen cent/timme

I

A

12,78–14,80

16

 

B

11,38–13,38

15

 

C

10,55–11,97

14

II

A

10,08–11,02

12

 

B

9,88–10,56

11

III

 

9,62–10,32

10

IV

 

8,92

10

O

 

9,16

10

Lönerna för arbetstagare
under 18 år

8,35–8,57

10

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

 

Ackordslöner från 1.4.2019

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 1 %. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 3,3 %. Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 1 %.

 

Inkomstmål från 1.4.2019, euro/timme

 

Nivå I

16,63–20,60 

Nivå II

14,90–18,42

Nivå III

14,32–16,78

Nivå IV

13,68–15,99

Nivå V

12,72–14,82

Nivå VI

11,60–13,48

Justering av medeltiminkomsten

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

Medeltiminkomsten för II kvartalet 2018 höjs med sammanlagt 1,42 %, eftersom det efter att medeltiminkomsten för II kvartalet beräknades har gjorts en allmän förhöjning både 1.5.2018 och 1.4.2019.

De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2018 samt I kvartalet år 2019 höjs med 1 %. 

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Närmare upplysningar ger ledande arbetsmarknadsombudsman Suvi Kämäri, tfn 09 771 2381, eller arbetsmarknadsombudsman Kirsi Korppi, tfn 09 771 2579 eller e-post ttes@kt.fi.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör            Markku Jalonen

Förhandlingschef                       Sari Ojanen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi