Suomeksi
Cirkulär
10/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönehöjningar från 1.1.2016 för den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2014–2016

​Bifogat sänder vi för kännedom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2014–2016 för den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017 och de avtalade lönehöjningarna från 1.1.2016.

Kostnadseffekt

Inom TIM-AKA justeras lönerna i avvikelse från AKTA och TS 1.1.2016 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum genom en allmän förhöjning vars kostnadseffekt är 0,72 procent.

Kostnadseffekten varierar emellertid i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Allmän förhöjning 1.1.2016

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.1.2016 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum, enligt vad som anges nedan.

Arbetserfarenhetstilläggen, de individuella tilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.1.2016

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.1.2016 enligt följande:

Lönegrupp​​    €/timme
Höjning av grundtimlönen
​cent/timme
I​ A​​ ​12,42–14,44  ​11
​B ​11,05–13,05  ​10
​C ​10,24–11,66  ​10
​II ​A ​9,81–10,75  ​10
​B ​9,62–10,30  ​10
​III ​9,37–10,07  ​9
​IV ​8,67  ​8
​O ​8,91  ​8
​​Lönerna för arbetstagare
under 18 år 18 år
​8,10–8,32  ​8

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Ackordslöner från 1.1.2016

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 0,64 procent. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 0,64 procent.

Inkomstmål från 1.1.2016, euro/timme

Nivå I ​ ​16,27–20,15
​Nivå II  ​14,57–18,01
​Nivå III  ​14,00–16,40
​Nivå IV  ​13,37–15,63
​Nivå V ​12,43–14,49
​Nivå VI ​11,35–13,19

Justering av medeltiminkomste

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på I–IV kvartalet år 2015 höjs med 0,72 procent.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Närmare upplysningar ger Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn 09 771 2381 eller 050 527 1097.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

 

Bilaga  Underteckningsprotokoll

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi