Suomeksi
Cirkulär
1/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Strategin för utveckling av arbetslivet: Arbetslivet i Finland det bästa i Europa år 2020

Strategin för utveckling av arbetslivet och det nationella samarbetsprojektet för genomförande av strategin är ett av statsminister Katainens regerings spetsprojekt. Strategin för utveckling av arbetslivet på arbets- och näringsministeriets sidor:
http://www.tem.fi/index.phtml?l=sv&s=4698 / pdf-publikation.

Strategin för utveckling av arbetslivet godkändes i maj 2012. För genomförandet av strategin har tillsatts en ledningsgrupp på trepartsbasis under ledning av arbetsminister Lauri Ihalainen. För genomförandet av strategin har anställts en projektledare, Margita Klemetti, som har i uppgift att samordna projektet och sköta informationen till de olika aktörerna.

I den nationella strategin för utveckling av arbetslivet (2012) har som prioriteringsområden valts innovation och produktivitet, förtroende och samarbete, kunnig arbetskraft samt välbefinnande i arbetet och hälsa. Syftet är att förbättra sysselsättningen, arbetslivskvaliteten och arbetsproduktiviteten:

  • Innovation och produktivitet: På arbetsplatserna behövs sådana nya sätt att leda, organisera och arbeta som stöder människornas lärande, kreativitet och förmåga att utveckla och skapa nytt.
  • Förtroende och samarbete: På arbetsplatserna får förtroende och samarbete en särskild betydelse i förändringar som innebär en osäkerhet om framtiden.  Förtroende, samarbete och mod är gemensamma nämnare för de flesta framgångshistorier.
  • Välbefinnande i arbetet och hälsa: På fungerande arbetsplatser satsar man samtidigt på både prestationer och arbetshälsa. Arbetets meningsfullhet, entusiasmen för arbetet och resurserna utvecklas aktivt och på ett föregripande sätt.
  • Kunnig arbetskraft: Kompetens som inhämtats genom utbildning och lärande i arbetet är ett par av de viktigaste förutsättningarna för framgång och arbetshälsa i det föränderliga arbetslivet. De påverkar både arbetets produktivitet och arbetskarriärens längd.
  • Framtidens arbetsplatser: De är ekonomiskt lönsamma och betjänar sina kunder väl. De är flexibla och mottagliga för personalens behov. På framgångsrika arbetsplatser skapas nya produkter, tjänster och arbetsrutiner.

I det nationella projektet för arbetslivsutveckling bärs ansvaret av både nationella och regionala aktörer samt arbetsmarknadsorganisationerna och sektorerna.

Mål för resultatkampanjen: kommunsektorn bästa arbetsplats i Finland

I strategin för utveckling av arbetslivet innebär produktivitet detsamma som resultatutveckling inom kommunsektorn (Rekommendation om resultatutveckling i verksamheten 2008).

Till uppgifterna för resultatkampanjen inom kommunsektorn hör enligt huvudförhandlingsgruppens överenskommelse också att främja strategin för utveckling av arbetslivet genom samarbete mellan kommunsektorns arbetsmarknadsparter. Resultatkampanjen och strategin för utveckling av arbetslivet har samstämmiga mål i syfte att utveckla resultaten och arbetslivskvaliteten samtidigt.

KT och huvudavtalsparterna anser det vara viktigt att kommunerna beaktar prioriteringsområdena i arbetslivsutvecklingen när de utarbetar nya service- och personalstrategier eller service- och personalprogram. Arbetslivsutveckling lyckas bäst i samverkan med personalen.

Seminarier inom resultatkampanjen 2013

Under våren 2013 ordnar KT, FOSU, Kommunfackets Union, FKT och TFO tre sektorspecifika seminarier på olika orter. I seminarierna

  • behandlas strategin för utveckling av arbetslivet och
  • sektorernas resultat och arbetslivskvaliteten med hjälp av praktiska exempel och föreläsningar samt
  • arbetas för att sprida god praxis och goda erfarenheter.

Tid, plats och teman:

23.4.2013  Seminarium för social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors,   Kommunernas hus

26.4.2013  Seminarium för utbildningssektorn, Kuopio, Hotell Atlas

17.5.2013  Seminarium för tekniska sektorn, Tammerfors, Hotell Victoria

Information om seminarierna ges senare.

Hederspris för arbetslivsutveckling i samband med seminariet i Villmanstrand

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter går in för att dela ut ett hederspris till de kommunala arbetsplatser som framgångsrikt har utvecklat resultaten och arbetslivskvaliteten i prioriteringsområdena för strategin för utveckling av arbetslivet.

Målet för hederspriset är att lyfta fram gott kommunalt arbete för att utveckla arbetslivet. Kommunerna önskas delta i den kommande insamlingen av god praxis. KT informerar löneombuden om detta separat i ett senare skede. Det första hederspriset delas ut i samband med seminariet i Villmanstrand 2013.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola