Suomeksi
Cirkulär
11/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rekryteringsbehovet ökar inom kommunsektorn

Rekryteringens betydelse inom kommunsektorn blir allt större till följd av pensionsavgången och  de föränderliga kompetensbehoven. Finlands Kommunförbund, KT Kommunarbetsgivarna och Keva lät därför under våren 2012 göra en enkät i syfte att kartlägga kompetens- och rekryteringsbehoven inom kommunsektorn. Det är fråga om den första utredningen som kartlägger enbart kommunsektorns personalbehov. (Publikationen Kunnissa tarvitaan osaajia! finns som bilaga till cirkuläret.)

Genom enkäten insamlades information om kommunsektorns personal och rekryteringsbehov (per utbildningsområde och utbildningsnivå) och om vilka problem som kommunerna stöter på vid rekrytering. I enkäten undersöktes också strukturreformens effekter på personalfrågorna. Dessutom utreddes de metoder som används för kompetenssäkring och för prognostisering av pensionsavgång.

Den färska publikationen riktar sig till den politiska ledningen och tjänstemanna-, personal- och ekonomiledningen och cheferna i kommunerna i situationer där det gäller att trygga tillgången till kompetent personal. Den är avsedd som stöd vid prognostisering av utbildnings- och arbetskraftsbehoven och samarbete mellan kommunala arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Avsikten är att information om rekryterings- och kompetensbehov framöver samlas in från kommunorganisationerna på samma sätt vartannat år.

Kommunerna behöver kunnig personal!

Enligt enkäten om rekryterings- och kompetensbehoven behöver kommunerna och samkommunerna uppskattningsvis 14 000 nya anställda under år 2012, vilket främst beror på den omfattande pensionsavgången. Trots det stora rekryteringsbehovet uppskattar de kommunala arbetsgivarna att den totala personalstyrkan i kommunsektorn kommer att minska med omkring 9 000 personer under 2012–2015. 

Av den rekryterade personalen anställs 47 procent i kommuner med över tusen anställda och 41 procent i samkommuner för social- och hälsovård.

Hälften anställs inom vårdsektorn

Under 2012 kommer de kommunala arbetsgivarna att anställa flest personer inom vårdsektorn (6 600) och det sociala området (2 400) och personer med humanistisk eller pedagogisk utbildning (1 900).

Merparten av rekryteringsbehovet gäller personer med högskoleexamen. Kommunerna bedömer att rekryteringen av högskoleutbildade kommer att växa under de följande fyra åren framför allt inom vårdsektorn, det sociala området och det humanistiska och pedagogiska området. Också inom teknik, samhällsvetenskap, företagsekonomi och förvaltning ökar behovet av högskoleutbildade i kommuner med över tusen anställda och i andra samkommuner än de som sköter social- och hälsovård. 

Behovet av anställda med yrkesexamen är i huvudsak oförändrat. En klar ökning kan ses inom vårdsektorn och det sociala området, inom fastighetsskötsel, städning och hemvård och inom det humanistiska och pedagogiska området. 

Behovet av högskoleutbildade håller på att minska inom turism- och kosthållsbranschen samt ekonomi- och kultursektorn. Behovet av yrkesutbildade minskar däremot inom kultursektorn, det samhällsvetenskapliga och företagsekonomiska området och inom förvaltningen.

Bristen på sökande största problemet

Av de kommunala arbetsgivarna har 73 procent haft problem med rekryteringen till vissa uppgifter. Särskilt stora kommuner som sysselsätter fler än tusen personer och samkommuner för social- och hälsovården har haft svårt att hitta yrkeskunnig personal. 

Mest problematisk är rekryteringen av socialarbetare, hälsocentralläkare, tandläkare, sjukskötare, barnträdgårdslärare, lektorer inom yrkesutbildningen, specialistläkare, kosthållsarbetare och psykologer.

Rekryteringen försvåras mest av bristen på sökande. Problemen har också, om än i betydligt mindre skala, att göra med behörighetsvillkor, arbetsplatsens läge och trafikförbindelser.

KT sprider god praxis

Rapporten Kunnissa tarvitaan osaajia! publiceras i publikationsserien Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt (God praxis inom personalledningen), genom vilken KT Kommunarbetsgivarna erbjuder kommunala arbetsgivare modeller som fungerar i praktiken.

Denna publikation tar upp hur kompetensledningen ser ut och hur kompetens- och arbetskraftsbehoven besvaras i praktiken i Vanda och i samkommunen för social- och hälsovård i Päijänne-Tavastland.

Vi önskar att erfarenheterna väcker ett intresse att trygga tillgången på kompetent arbetskraft. 

Närmare upplysningar 

Riikka-Maria Yli-Suomu, utvecklingschef, 050 348 6544
Terttu Pakarinen, utvecklingschef, 050 338 0472
Jaana Halonen, sakkunnig, Finlands Kommunförbund, 050 490 4720
Pauli Forma, utvecklings- och forskningsdirektör, Keva, 020 614 2450

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola

Bilaga
Publikationen Kunnissa tarvitaan osaajia! (på finska)
(Beställning av extra exemplar  http://shop.kuntatyonantajat.fi, 
beställningsnummer 3-0837, expeditionsavgift 3 euro/styck.)