På svenska
Yleiskirje
11/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Rekrytointitarve kasvaa kunta-alalla

Rekrytoinnin merkitys kunta-alalla korostuu tulevaisuudessa, kun osaamistarpeet muuttuvat ja henkilöstöä siirtyy eläkkeelle. Suomen Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat ja Keva teettivät tämän vuoksi keväällä 2012 kunta-alan osaamis- ja rekrytointitarpeita kartoittavan tiedustelun. Se on ensimmäinen pelkästään kuntasektorin henkilöstötarpeita kartoittava selvitys. (Kunnissa tarvitaan osaajia! -julkaisu liitteenä.)

Tiedustelulla kerättiin tietoa kunta-alan henkilöstöstä, rekrytointitarpeista (koulusaloittain ja koulutustasoittain) ja -vaikeuksista. Kyselyllä pyrittiin saamaan vastauksia myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksista henkilöstökysymyksiin. Lisäksi selvitettiin käytössä olevia osaamisen varmistamisen menetelmiä ja eläkepoistuman ennakointia.

Nyt valmistunut julkaisu on tarkoitettu kuntien poliittiselle ja virkamiesjohdolle, henkilöstö- ja talousjohdolle sekä esimiehille käytettäväksi silloin, kun pohditaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Sen toivotaan auttavan koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakoinnissa ja edistävän kuntatyönantajien ja koulutuksen välistä yhteistyötä.

Tarkoitus on, että rekrytointi- ja osaamistarvetietoa kerätään näin kuntaorganisaatioilta vastaisuudessa joka toinen vuosi.

Kunnissa tarvitaan osaajia!

Rekrytointi- ja osaamistarvetiedustelun mukaan kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat arviolta 14 000 työntekijää vuoden 2012 aikana, mikä johtuu erityisesti mittavasta eläkepoistumasta. Suuresta rekrytointitarpeesta huolimatta kuntatyönantajat arvioivat kunta-alan kokonaishenkilöstömäärän vähenevän vuosina 2012–2015 noin 9 000 henkilöllä.

Rekrytoitavasta henkilöstöstä 47 prosenttia palkataan yli tuhat henkilöä työllistäviin kuntiin ja 41 prosenttia sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymiin.

Rekrytoinneista puolet terveysalalle

Kuntatyönantajat aikovat palkata vuoden 2012 aikana määrällisesti eniten terveysalan (6 600 henkilöä), sosiaalialan (2 400) ja humanistisen, opetus- ja kasvatusalan koulutuksen saaneita (1 900) henkilöitä.  

Pääosa rekrytointitarpeesta koskee korkeakoulutettuja. Kunnat arvioivat, että tulevan nelivuotiskauden aikana korkeakoulutettujen rekrytoinnit kasvavat erityisesti terveysalalla, sosiaalialalla sekä humanistisella, opetus- ja kasvatusalalla. Myös tekniikan ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulutettujen tarve kasvaa suurissa, yli tuhat henkilöä työllistävissä kunnissa ja muissa kuin sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymissä.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden rekrytointitarve pysyy pääosin ennallaan. Selkeää nousua on terveysalalla, sosiaalialalla sekä kiinteistö-, puhdistus- ja kotipalvelualalla ja humanistisella, opetus- ja kasvatusalalla.

Korkeakoulutettujen tarve on laskussa matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä kulttuurialalla. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden kohdalla lasku koskee kulttuurialaa ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaa.

Hakijoiden puute on suurin rekrytointihaaste

Kuntatyönantajista 73 prosentilla on ollut rekrytointivaikeuksia joihinkin tehtäviin. Erityisesti suurien, yli tuhat henkilöä työllistävien kuntien sekä sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymien on ollut vaikea löytää ammattitaitoista henkilöstöä.

Vaikeinta rekrytointi on sosiaalityöntekijän, terveyskeskuslääkärin, hammaslääkärin, sairaanhoitajan, lastentarhanopettajan ja ammatillisen koulutuksen lehtorin sekä erikoislääkärin, ravitsemuspalvelutyöntekijän ja psykologin tehtäviin.

Rekrytointia vaikeuttaa eniten hakijoiden puute. Merkittäviä, mutta huomattavasti edellistä vähäisempiä tekijöitä ovat kelpoisuusehtoihin ja työpaikan sijaintiin sekä kulkuyhteyksiin liittyvät syyt.

KT levittää hyviä käytäntöjä

Kunnissa tarvitaan osaajia! -raportti julkaistaan Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjassa, jolla KT Kuntatyönantajat levittää käytännössä toimivia malleja kuntatyönantajien käyttöön.

Tässä julkaisussa kerrotaan, kuinka osaamisen johtamista ja osaamis- ja työvoimatarpeisiin vastaamista on toteutettu käytännössä Vantaan kaupungissa ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä.

Toivomme kokemusten herättävän innostusta osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja 

kehittämispäällikkö Riikka-Maria Yli-Suomu, KT, 050 348 6544
kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, KT, 050 338 0472
erityisasiantuntija Jaana Halonen, Suomen Kuntaliitto, 050 490 4720
kehitys- ja tutkimusjohtaja Pauli Forma, Keva, 020 614 2450

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

Liite  

Kunnissa tarvitaan osaajia! -julkaisu
(Julkaisu ei ole enää saatavilla.)