Suomeksi
Cirkulär
37/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i lönekapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2012-2013 (AKTA 2012-2013)

I KT:s cirkulär 25/2011 betonades lönejusteringarna år 2012 och de åtgärder som dessa föranleder. Dessutom redogjordes för lönejusteringarna år 2013. I cirkuläret behandlades också de viktigaste materiella ändringarna, såsom slopandet av semestertabell B, de nya bestämmelserna om avlönad faderskapsledighet och ändringarna i lönestrukturen (erfarenhetstillägget).

Anvisningar om den lokala justeringspotten 2013 ges hösten 2012.

Lönekapitlet i AKTA 2012–2013

I underteckningsprotokollet till AKTA 2010–2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna och lönebilagorna (1–8) och att utreda lönebestämmelserna för personer utanför löne-sättningen. Lönekapitlet i AKTA 2012–2013 har reviderats genom struktu-rella ändringar och ändringar i innehållet. 

I lönebilagorna (1–8) har hänvisningarna korrigerats så att de motsvarar lönekapitlets nya struktur, men till övriga delar har lönebilagorna inte änd-rats.

I bilagan till detta cirkulär behandlas ändringarna i lönekapitlet.

Innehållet i lönekapitlet i AKTA 2012–2013 kommer att läggas ut på webb-platsen www.kommunarbetsgivarna.fi.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilaga

Ändringar i lönekapitlet i det allmänna kommunala tjänste- 
och arbetskollektivavtalet 2012–2013 (AKTA 2012–2013)

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT