Suomeksi
Cirkulär
15/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Skyddskläder i kommunsektorn

I början av 2010 kom avtalsparterna vid avtalsförhandlingarna om arbets-livsutveckling inom den kommunala sektorn överens om att förtydliga definitionen på skyddskläder, klarlägga den tillämpliga normeringen och utreda nuvarande praxis. Därtill kom parterna överens om att utarbeta ett gemensamt material för de kommunala arbetsgivarna och samarbetsorganisationerna inom arbetarskyddet för att stödja den lokala bedömningen av behovet av skyddskläder i olika personalgrupper och arbetsuppgifter. 

En arbetsgrupp har utarbetat bifogade promemoria som handlar om skyddskläder och sådan personlig skyddsutrustning som avses i arbetarskyddslagstiftningen. Förhandlingar har också förts med Tehy rf om promemorian. Promemorian riktar sig speciellt till ledningen, personalledningen och personalen för samarbete inom arbetarskyddet.

I ett flertal kommuner, samkommuner och kommunala affärsverk har man fungerande och beprövad praxis för skyddsklädsel. Denna promemoria har som syfte att stödja de lokala aktörerna vid en bedömning av arbetarskyddet ur ett helhetsperspektiv och vara en hjälp vid bedömningen av behovet av skyddsklädsel. En ändamålsenlig skyddsklädsel förbättrar arbetarskyddet, kundtryggheten och personalens arbetshälsa. 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen


Utredningschef Margareta Heiskanen

 

Bilaga

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt 
arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn