Suomeksi
Cirkulär
6/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2010-2011

Som bilaga sänder vi för kännedom tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för kommunalt anställda läkare, tandläkare och veterinärer (läkaravtalet 2010-2011) samt en promemoria om de ändringar som gjorts i avtalet. Läkaravtalet undertecknades av Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf 15.2.2010. KA och FOSU rf är överens om innehållet i promemorian.

Likalönspotten och den lokala justeringspott som baserar sig på resultatförbättring framgår av underteckningsprotokollet till avtalet.

Likalönspotten har inriktats på utveckling av bland annat jourersättningssystemet och åtgärdsarvodena inom hälsocentralerna samt höjning av grundlönerna i vissa lönesättningar. För sjukhusens del används en del av potten också lokalt.

Läkaravtalet gäller 1.2.2010-31.12.2011. Avtalet kan dock sägas upp skriftligt senast 31.1.2011 så att det upphör 28.2.2011.

I avtalsuppgörelsen har tyngdpunkten legat på utveckling av jourersättningssystemet och åtgärdsarvodena vid hälsocentralerna.

Avtalsändringarna höjer arbetskraftskostnaderna under 2010 med i genomsnitt 0,78 % inom läkaravtalets tillämpningsområde. Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf förhandlar senast 31.1.2010 om eventuella löneförhöjningar år 2011.

Läkaravtalet tillämpas i tillämpliga delar också på arbetsavtalsförhållanden.

Ett cirkulär om beställning av de tryckta avtalen skickas senare. Åtgärdskatalogerna för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhustandläkare kommer att ingå i den tryckta boken.

Vi ber er vänligen vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till chefsläkarna, chefstandläkarna och cheferna för hälsoövervakningen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utvecklingschef Jorma Palola

 

Bilagor

  • PM om avtalsändringarna 
  • Läkaravtalet 2010-2011
    Innehåller bilaga 1-5 till läkaravtalet åtgärdskatalog för läkare vid hälsocentraler 1.9.2010 åtgärdskatalaog för tandläkare vid hälsocentraler 1.2.2010 och åtgärdskatalog för sjukhustandläkare 1.2.2010
  • Veterinärtaxa 1.2.2010