Suomeksi
Cirkulär
14/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Centralorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress

De europeiska centralorganisationerna på arbetsmarknaden UNICE/­UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om arbetsrelaterad stress 8.10.2004. Centralorganisationerna på arbetsmarknaden i Finland offentliggjorde i februari 2008 en rekommendation om arbetsrelaterad stress genom vilken EU:s ramavtal implementeras på nationell nivå. Rekommendationen medföljer som bilaga till detta cirkulär.

Avsikten med rekommendationen är att fästa uppmärksamhet på de skadeverkningar som arbetsrelaterad stress kan ge och vikten av att förebygga stress. Ett annat mål är att göra arbetsplatserna medvetna om hur man känner igen arbetsrelaterad stress och vad man kan göra för att förebygga och hantera skadlig stress.

Centralorganisationerna rekommenderar att åtgärder vidtas så fort som möjligt om man upptäcker problem som beror på arbetsrelaterad stress. Åtgärderna kan gälla en hel arbetsenhet eller enskilda individer eller båda och de kan anknyta t.ex. till ledning eller information.

För att göra rekommendationen och frågorna kring arbetsrelaterad stress kända arrangerar centralorganisationerna på arbetsmarknaden regionala seminarier om arbetsrelaterad stress enligt följande:

2.10.2008 Uleåborg
30.10.2008 Åbo
31.10.2008 Tammerfors
13.11.2008 Kuopio
28.11.2008 Villmanstrand

Seminariet är gratis. Närmare information om seminarierna och ett anmälningsformulär finns på finska på www.ttk.fi/stressikiertue.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                 Markku Jalonen

Forskningschef                               Margareta Heiskanen

Bilaga
Centralorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress