Suomeksi
Cirkulär
7/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen i kommunerna

Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) träder i kraft 1.9.2007 (bilaga 1). Detta innebär att regleringen av förfarandet för samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen lyfts till lagnivå i kommunerna och samkommunerna. Hittills har den baserat sig på det allmänna avtalet, ett avtal mellan Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna, som till sina rättsverkningar har varit ett tjänste- och arbetskollektivavtal.

När samarbetslagen träder i kraft övergår man från ett samarbetsförfarande som baserar sig på kollektivavtalslagar till ett förfarande som regleras av en speciallag. Kommunala arbetsmarknadsverket kommer för klarhetens skull att säga upp det allmänna avtalet fr.o.m. den tidpunkt då den nya lagen träder i kraft. Om en av parterna säger upp avtalet gäller uppsägningen alla parter.

Lokala samarbetsavtal enligt 8 § i det allmänna avtalet gäller tills vidare eller för en viss tid. När det allmänna avtalet som de grundat sig på upphör att gälla bör också de lokala samarbetsavtalen ses över i detta hänseende. Bestämmelserna i den nya lagen kan inte frångås genom lokala samarbetsavtal. De lokala samarbetsavtalen har uppenbarligen inte längre någon bindande verkan som tjänste- och arbetskollektivavtal när giltighetstiden för det allmänna avtalet, dvs. grunden för de lokala samarbetsavtalen, har upphört. För klarhetens skull är det ändå motiverat för kommunerna att för undvikande av samtidig användning av parallella normer och andra oklarheter säga upp de lokala samarbetsavtalen så att de går ut senast när den nya lagen träder i kraft. Uppsägningstiden är tre månader. Därför bör lokala samarbetsavtal sägas upp och detta delges respektive förenings ordförande eller någon annan företrädare i maj.

Enligt propositionen har en av tankarna bakom den nya kommunala samarbetslagen också varit att praxis för skötsel av samarbetet i kommunerna som fungerar bra i dag kan kvarstå trots att lagen träder i kraft. De nya bestämmelserna hindrar inte ett naturligt samarbete under förutsättning att gammal praxis inte strider mot lagstiftningen. Trots uppsägningen är det alltså möjligt att iaktta tidigare förfaranden till den del som dessa inte står i strid med bestämmelserna i den nya lagen. Vid behov kan man lokalt bereda förfaranden för tillämpning av samarbetsförfarandet och sträva efter ett brett samförstånd om spelreglerna för förfarandena, men det finns inga skäl att ingå lokala avtal om dessa. Det kan gälla t.ex. den praktiska utformningen av samarbetet och närmare preciseringar av det direkta samarbetsförfarandet.

Huvudavtalsorganisationerna har meddelat att de är av annan åsikt om uppsägning av de lokala avtalen.

Representanter för Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna har förhandlat om anvisningarna i bilaga 2 och uppnått enighet i fråga om dem.

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna följer tillämpningen av den nya lagen och den praktiska utvecklingen av samarbetet.

Vi bifogar ytterligare ett ställningstagande om strategiskt genomförande av kommunal service med hjälp av personalledning.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                       Markku Jalonen


Förhandlingschef                                  Heikki Saipio

Bilagor
1.Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare
och arbetstagare (449/2007)
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare (450/2007)
Lag om ändring av lagen om förhandlingsrätt för innehavare av
kommunala tjänster(451/2007)
Lag om ändring av 80 § i inkomstskattelagen (452/2007)
Lag om ändring av 47 kap. 4 § i strafflagen (453/2007)
Lag om ändring av 9 § i lagen om studieledighet (454/2007)
Lag om ändring av 11 § i lagen om företagshälsovård (456/2007)
Lag om ändring av 4 och 21 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (457/2007)

Lait 449-457/2007: www.finlex.fi/sv

2.Anvisningar om samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen
i kommunerna (PM 2.5.2007) (pdf)

3.Strategiskt genomförande av kommunal service med hjälp av personalledning (PM 14.3.2007) (pdf)