På svenska
Yleiskirje
7/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta kunnissa

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tulee voimaan 1.9.2007 (liite 1). Näin kuntien ja kuntayhtymien työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoimintamenettelyn sääntely saatetaan lain tasolle, kun se tähän asti on perustunut Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen kesken sopimaan yleissopimukseen, joka on ollut oikeusvaikutuksiltaan virka- ja työehtosopimus.

Yt-lain tullessa voimaan siirrytään virka- ja työehtosopimuslakeihin perustuvasta yhteistoimintamenettelystä erityislailla säänneltyyn menettelyyn. Kunnallinen työmarkkinalaitos tulee selvyyden vuoksi irtisanomaan yleissopimuksen siten, että sen voimassaolo päättyy uuden lain voimaan tullessa. Yhden osapuolen sopimuksen irtisanominen koskee kaikkia osapuolia.

Yleissopimuksen 8 §:ssä tarkoitetut paikalliset yhteistoiminta-sopimukset ovat voimassa toistaiseksi tai määräajan. Kun niiden perustana ollut yleissopimus lakkaa olemasta voimassa, tulee paikallisia yhteistoimintasopimuksiakin tarkastella tästä näkökulmasta. Näillä paikallisilla sopimuksilla ei voida poiketa uuden lain säännöksistä. Paikallisilla yhteistoimintasopimuksilla ei ilmeisesti ole enää virka- ja työehtosopimuksen sitovuutta niiden perustana olleen yleissopimuksen voimassaolon lakattua. Selvyyden vuoksi kuntien on rinnakkaisten normien samanaikaisen soveltamisen ja muiden epäselvyyksien estämiseksi kuitenkin perusteltua irtisanoa paikalliset yhteistoimintasopimukset siten, että niiden voimassaolo päättyy viimeistään uuden lain voimaantullessa. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Näin ollen irtisanominen pitäisi tehdä ja antaa tiedoksi ao. yhdistyksen puheenjohtajalle tai muulle edustajalle kuluvan toukokuun aikana.

Kunnallisen yhteistoimintalain säätämisen taustalla on hallituksen esityksen mukaan ollut myös ajatus, että nykyisin kunnissa hyvin toimivat tavat hoitaa yhteistoimintaa voitaisiin säilyttää lain voimaantulosta huolimatta, eikä säännöksillä luotaisi esteitä luontevalle yhteistoiminnalle edellyttäen, etteivät vanhat käytännöt ole uuden lainsäädännön vastaisia. Irtisanomisesta huolimatta on siis mahdollista noudattaa entisiä menettelytapoja siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa uuden lain säännösten kanssa. Tarvittaessa paikallisesti voidaan valmistella esimerkiksi yhteistoimintamenettelyn toteuttamiseen liittyviä menettelytapoja ja pyrkiä näistä pelisäännöistä laajaan yhteisymmärrykseen, mutta niistä ei ole syytä tehdä paikallista sopimusta. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi yhteistoiminnan käytännön järjestäminen ja välittömän yhteistoimintamenettelyn tarkemmat muodot.

Pääsopijajärjestöt ovat ilmoittaneet, että ne ovat eri mieltä paikallisten sopimusten irtisanomisesta.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat neuvotelleet liitteessä 2 olevista ohjeista ja saavuttaneet niistä yksimielisyyden.

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt seuraavat uuden lain soveltamista ja yhteistoiminnan kehittymistä käytännössä.

Ohessa lähetetään myös tiedoksi kannanotto kuntapalvelujen strategisesta toteuttamisesta henkilöstöjohtamisen avulla.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio

Liitteet
1.Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa (449/2007)
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
(450/2007)
Laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain
muuttamisesta (451/2007)
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta (452/2007)
Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta (453/2007)
Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta (454/2007)
Laki työterveyshuoltolain 11 §:n muuttamisesta (456/2007)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 ja
21 §:n muuttamisesta (457/2007)

Lait 449-457/2007: www.finlex.fi/

2.Ohjeet työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta  kunnissa (muistio 2.5.2007) (pdf)

3.Kuntapalvelujen strateginen toteuttaminen henkilöstöjohtamisen avulla (muistio 14.3.2007) (pdf)