Suomeksi
Cirkulär
14/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA)

För kännedom bifogas ändringar i UKTA som träder i kraft 1.6.2006 och en avtalsändring som möjliggör användning av tjänstebiljett (bilaga). Anvisningar för användningen av tjänstebiljetter finns i Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 7/2006.

Juni 2006                    

Den 1 juni höjs tjänsteinnehavarnas/arbetstagarnas grundlöner eller därmed jämförbara månadslöner med 2,1 %. I höjningen ingår en allmän förhöjning på 1,4 %, 2006 års branschpott på 0,4 % och en jämställdhetspott på 0,3 %. Bransch- och jämställdhetspotten betalas i enlighet med § 4 i underteckningsprotokollet till UKTA 2005–2007 som en allmän förhöjning eftersom parterna inte kunde enas om andra avtalsändringar. Parterna har, avvikande från underteckningsprotokollet, avtalat om att genomföra lönejusteringen i juni samtidigt som den allmänna förhöjningen. Därmed betalas ingen separat engångsersättning i juni.

Individuella tillägg och individuella lönetillägg

Individuella tillägg enligt § 18 i del A höjs med en allmän förhöjning på 1,4 % om arbetsgivaren har beslutat så. Individuella lönetillägg enligt § 25 i del B, § 14 i del C bilaga 4, § 13 i bilaga 5, § 9 i bilaga 6, § 7 i bilaga 8 och § 11 i bilaga 9 minskas i samma mån som grundlönen höjs på grund av bransch- och jämställdhetspotten (0,7 %).

Lokala potter                    

Eftersom parterna inte kunde enas om hur bransch- och jämställdhetspotterna skulle användas betalas de som en allmän förhöjning. Därmed finns igen lokal justeringspott för 1.8.2006. Det finns inte heller någon lokal utvecklingspott 1.9.2006 enligt det kommunala löneutvecklingsprogrammet 2003–2007. Löneombuden har i ett e-postmeddelande 10.3.2006 fått information om senareläggningen av arbetsvärderingen.

Utvecklingspott                     

Inget beslut har ännu fattats om användningen av utvecklingspotten för 2006. En eventuell hopslagning med utvecklingspotten för 2007 så att båda potterna betalas 2007 meddelas senare när saken har avgjorts. Ett snabbt meddelande skickas per e-post till löneombuden på samma sätt som i mars 2006.

De löner i euro som träder i kraft i början av juni finns i den nyutkomna 2:a reviderade upplagan av UKTA och på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor. Dessutom finns det på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor ett program för beräkning av lärarnas övertim- och timarvoden. Programmet har uppdaterats med de löner som träder i kraft i juni. Observera att några lönesättningskoder har ändrats inom yrkesutbildningen. De ändrade koderna har markerats i tabellerna på webbsidorna.

UKTA 2005–2007 har getts ut i ny upplaga med de löner i euro som träder i kraft 1.6.2006. Information om bokbeställningar finns i cirkulär 11/2006.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                 Vuokko Piekkala

BILAGOR (pdf) 
1.Verkställande av § 4 i underteckningsprotokollet till det kommunala
tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA)
2.Avtalsändring som möjliggör användning av tjänstebiljett, UKTA
del A § 6 mom. 4

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT