Suomeksi
Cirkulär
1/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Handbok för jämställdhetsplanering

Den reviderade lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetslagen) trädde i kraft den 1 juni 2005. Till de viktigaste ändringarna i lagen hör att man nu ställer minimikrav på jämställdhetsplanen. Lagen förpliktar alla arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda att göra upp en jämställdhetsplan.

En trepartsarbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt har utarbetat en handbok om vad som krävs av jämställdhetsplanerna enligt 6a § i den reviderade jämställdhetslagen. I handboken finns anvisningar om inledande av en jämställdhetsplan och om de uppgifter som ska ingå i planen, såsom uppgörande av lönekartläggning. I handboken finns utöver minimiinnehållet i jämställdhetsplanen bl.a. exempel på åtgärder för att främja jämställdheten. Handboken som för tillfället endast finns på finska bifogas detta brev. Den finns också i pdf-format på KA:s webbplats www.kuntatyonantajat.fi >Julkaisut. Den svenska versionen kommer att finnas på KA:s webbplats inom kort.

I punkt 3.2.3 i handboken redogörs för hur lönekartläggningen görs upp på arbetsplatsen. Anvisningar om hur lönekartläggning görs upp finns dessutom i Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 21/2005. I utredningen över jämställdhetssituationen på arbetsplatsen och i lönekartläggningen som ingår i den lönar det sig att dra nytta av nyckeltalen i personalrapporten (se rekommendationen om personalrapporter i kommunsektorn, KA:s cirkulär 10/2004).

Eftersom det har uppstått ett behov av något slags lönekartläggningsmall har Kommunala arbetsmarknadsverket som bilaga 2 till detta cirkulär gett ett typexempel på lönekartläggning inom kommunsektorn. 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef                                     Heikki Saipio 

Förhandlingschef                                     Vuokko Piekkala

BILAGOR (pdf)
1. Jämställdhetsplanering på arbetsplatserna: Varför, vad och hur? (SHM)
2. Exempel på lönekartläggning inom kommunsektorn

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT