Suomeksi
Cirkulär
8/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Åtgärdsmodell för sysselsättning och omställningsskydd

Med detta brev följer ett tjänste- och arbetskollektivavtal om en åtgärdsmodell för sysselsättning och omställningsskydd.

Anvisningarna i detta cirkulär har utarbetats tillsammans med huvudavtalsorganisationerna.

Åtgärdsmodellen skall användas när ett anställningsförhållande upphör genom uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. En sysselsättningsplan enligt åtgärdsmodellen kan vara aktuell också för visstidsanställda (se nedan punkt 2). Åtgärdsmodellen kan tillämpas i full utsträckning först när den anknytande lagstiftningen trätt i kraft.

I det inkomstpolitiska avtalet av den 16 december 2004 kom parterna överens om riktlinjerna för åtgärdsmodellen. Det bifogade tjänste- och arbetskollektivavtalet utgår från en avtalsmodell för sektorn som en arbetsgrupp tillsatt av centralorganisationerna gjort upp.  Hur man eventuellt skall jämka samman dessa bestämmelser med bestämmelserna om utredningsförfarandet utreds först när de ändringar i samarbets- och arbetsavtalslagarna vidtagits som behövs med anledning av åtgärdsmodellen för omställningsskydd.

Vad som nedan sägs om arbetstagare gäller i tillämpliga delar också tjänsteinnehavare.

1
Samarbets- och uppsägningsförfarandet

Om en uppsägning gäller minst 10 arbetstagare, skall arbetsgivaren i början av utredningsförfarandet lägga fram en handlingsplan om vars innehåll förhandlingar bör föras innan de egentliga frågorna för förhandlingsförfarandet behandlas. I planen redogörs för förhandlingsprocedurer och tidtabellen samt en plan över uppsägningstidens förfaringsprinciper till den del som gäller sökande av arbete, utbildning och användning av arbetsförvaltningens tjänster. Handlingsplanen bör utan dröjsmål ges arbetstagarna och personalrepresentanterna när utredningsförfarandet har påbörjats.

Om uppsägningen gäller färre än 10 arbetstagare, skall man i utredningsförfarandet, i stället för en handlingsplan, framlägga vilka principer man under uppsägningstiden planerat följa för sökande av arbete, utbildning och användning av arbetsförvaltningens tjänster.

Med personalrepresentanter avses här förtroendemännen, om man inte lokalt iakttar någon annan praxis.

Arbetsgivaren och arbetskraftsmyndigheterna skall i samarbete med personalens representanter, efter att utredningsförfarandet påbörjats, inleda kartläggningen av de olika offentliga arbetskraftstjänster som kommer att behövas.

2
Sysselsättningsplan

En på ekonomiska och produktionsmässiga grunder uppsagd arbetstagare vars anställning hos samma arbetsgivare har fortgått minst tre år har rätt att, om han så önskar, få en individuell sysselsättningsplan som arbetskraftsmyndigheterna lägger upp. Samma rätt har också en visstidsanställd arbetstagare vars anställning har fortgått, eventuellt med korta intervaller, sammanlagt minst tre år hos samma arbetsgivare. Arbetstagaren har rätt att delta i uppläggningen av sysselsättningsplanen.

Arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagaren om rättigheten till sysselsättningsplan och förhöjt utbildningsstöd.

Arbetsgivaren skall underrätta arbetskraftsmyndigheterna om uppsägningar som sker enligt ovan. Likaså skall arbetsgivaren underrätta arbetskraftsmyndigheterna om upphörande av sådana visstidsanställningar som avses ovan, ifall det finns arbetstagare som önskar få en sysselsättningsplan.

Arbetsgivaren är skyldig att med arbetstagarens medgivande överlåta uppgifter om arbetstagarens utbildning m.m. till arbetskraftsmyndigheterna omedelbart efter uppsägningen.

3
Arbetstagarens rätt till ledighet

Om något annat inte har avtalats efter uppsägningen har arbetstagaren rätt att, utan inkomstbortfall, ta ut ledigt för att under sin uppsägningstid delta i uppläggningen av sin sysselsättningsplan, för att söka arbete på eget eller arbetskraftsmyndigheternas initiativ och för arbetsintervju, för att delta i omplaceringsintroduktion, inlärning i arbetet och praktik eller för att ta del av sådan arbetsmarknadspolitisk utbildning som ingår i hans sysselsättningsplan. Hur många dagar ledigheten innefattar framgår av det bifogade avtalet.

En visstidsanställd har inte rätt till ledighet enligt åtgärdsmodellen.

4
Avtalsbestämmelsernas ikraftträdande

Dessa avtalsbestämmelser träder i kraft den 16 februari 2005. De tillämpas emellertid inte på ärenden som har behandlats genom utredningsförfarande före den 16 februari 2005.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Heikki Saipio

BILAGA
Tjänste- och arbetskollektivavtal om åtgärdsmodell för sysselsättning och omställningsskydd