På svenska
Yleiskirje
8/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallinen virka- ja työehtosopimus työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista. 

Tämän yleiskirjeen ohjeet ovat yhteisiä pääsopijajärjestöjen kanssa.

Toimintamallia käytetään silloin, kun palvelussuhde päättyy taloudellisin tai tuotannollisin perustein suoritettavasta irtisanomisesta. Työllistymisohjelma voi koskea myös määräaikaisessa palvelussuhteessa olevia (ks. tarkemmin jäljempänä kohta 2). Toimintamallia voidaan soveltaa täysimääräisesti vasta siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulon jälkeen.

Toimintamallin suuntaviivoista sovittiin 16.12.2004 allekirjoitetussa tulopoliittisessa sopimuksessa. Oheinen virka- ja työehtosopimus on tehty keskusjärjestöjen asettaman työryhmän laatiman alakohtaisen sopimusmallin pohjalta. Määräysten mahdollinen niveltäminen selvittelymenettelyä koskevien määräysten yhteyteen selvitetään sen jälkeen, kun yhteistoiminta- ja työsopimuslakeihin on tehty muutosturvan toimintamallista johtuvat muutokset.

Se, mitä jäljempänä sanotaan työntekijästä, koskee soveltuvin osin myös viranhaltijaa.

1
Yhteistoiminta- ja irtisanomismenettely

Mikäli irtisanominen koskee vähintään 10 työntekijää, tulee työnantajan esittää selvittelymenettelyn alussa toimintasuunnitelma, jonka sisällöstä neuvotellaan ennen kuin käsitellään varsinaisia selvittelymenettelyyn kuuluvia asioita. Toimintasuunnitelmassa selostetaan selvittelymenettelyn menettelytavat ja aikataulu sekä suunnitellut toimintaperiaatteet irtisanomisaikana työnhaun, koulutuksen ja työhallinnon palvelujen käytön osalta. Toimintasuunnitelma tulee antaa työntekijöille ja henkilöstön edustajille viipymättä selvittelymenettelyn alkaessa. 

Jos irtisanominen koskee alle 10 työntekijää, esitetään selvittelymenettelyssä varsinaisen toimintasuunnitelman sijasta suunnitellut toimintaperiaatteet irtisanomisaikana työnhaun, koulutuksen ja työhallinnon palvelujen käytön osalta.

Tässä tarkoitettuja henkilöstön edustajia ovat ao. luottamusmiehet, jollei paikallisesti noudateta muuta käytäntöä.

Työnantajan ja työvoimaviranomaisen tulee kartoittaa yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa tarvittavat julkiset työvoimapalvelut selvittelymenettelyn alettua. 

2
Työllistymisohjelma

Taloudellisin tai tuotannollisin perustein irtisanotulla työntekijällä, jonka palvelussuhde on jatkunut samaan työnantajaan vähintään kolme vuotta, on niin halutessaan oikeus saada työvoimaviranomaisen laatima yksilöllinen työllistymisohjelma. Vastaava oikeus on myös sellaisella määräaikaisella työntekijällä, jonka palvelussuhde on jatkunut mahdollisin lyhytaikaisin keskeytyksin yhteensä vähintään kolme vuotta samaan työnantajaan. Työntekijä voi osallistua työllistymisohjelman laatimiseen.

Työnantajalla on velvollisuus informoida työntekijää hänen oikeudestaan työllistymisohjelmaan ja korotettuun koulutustukeen.

Työnantaja ilmoittaa em. irtisanomisista työvoimaviranomaiselle. Samoin työnantaja ilmoittaa em. määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisestä työvoimaviranomaiselle, mikäli työntekijä haluaa, että hänelle laaditaan työllistymisohjelma.

Työnantaja on velvollinen antamaan työvoimaviranomaiselle työntekijän suostumuksella koulutus- yms. tiedot heti irtisanomisten tapahduttua.

3
Työntekijän oikeus vapaaseen

Jos asiasta ei ole irtisanomisen tapahduttua muuta sovittu, työntekijällä on oikeus vapaaseen ilman ansionmenetystä osallistuakseen irtisanomisaikanaan työllistymisohjelman tekemiseen, oma-aloitteiseen tai viranomaisaloitteiseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun, uudelleensijoitusvalmennukseen, työssä oppimiseen ja harjoitteluun taikka työllistymisohjelmansa mukaiseen työvoimapoliittiseen koulutukseen. Vapaan pituus ilmenee liitteenä olevasta sopimuksesta.

Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla ei ole oikeutta toimintamallin mukaiseen vapaaseen.

4
Sopimusmääräysten voimaantulo

Sopimusmääräykset tulevat voimaan 16.2.2005. Sopimusmääräyksiä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli asiaa on käsitelty selvittelymenettelyssä ennen 16.2.2005.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio

LIITE  
Kunnallinen virka- ja työehtosopimus työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista