Suomeksi
Cirkulär
5/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2005-2007 (TS-05)

Bifogat sänds för kännedom underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2005-2007. Avtalet är i kraft 16.2.2005-30.9.2007 och följer det inkomstpolitiska avtalet som undertecknades 16.12.2004. Textändringarna i avtalet är närmast preciseringar. Eftersom ändringarna inte har någon omedelbar inverkan på tillämpningen av TS skickas de inte som bilaga till detta cirkulär. Ändringarna framgår av den tryckta avtalsboken. I textändringarna ingår endast en innehållslig ändring. Preskriptionstiden på 5 år i enlighet med § 23 mom. 1 om arbetsgivarens kvittningsrätt har ändrats till 3 år på grund av att lagen om preskription av skulder trädde i kraft. Ändringarna i de bestämmelser i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2005-2007 som ska tillämpas inom TS anges i Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 1/2005.

Den TS-arbetsgrupp som avtalsparterna tillsatt fortsätter utvecklingen av avtalet och arbetar för att de lokala lönesystemen ska fungera med beaktande av bl.a. strukturförändringarna i den kommunala serviceproduktionen. TS-arbetsgruppen utreder före 31.1.2006 framför allt om lönegrupperna i § 8 i avtalet är ändamålsenliga.

Löneförhöjningar 2005-2007

Kommunerna och samkommunerna ska år 2005-2007 genomföra de löneförhöjningar för personal inom TS-05 som räknas upp nedan.  Löneförhöjningarna grundar sig på TS-05 och avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007 som Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna undertecknade 13.11.2002 (nedan löneutvecklingsavtalet). Löneförhöjningarna och tidpunkterna för dem framgår närmare av underteckningsprotokollet och löneutvecklingsavtalet (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 1/2003). Branschpotten på 0,4 procent och jämställdhetspotten på 0,1 procent enligt § 4 punkt 2 i underteckningsprotokollet används till att höja lönerna år 2006 på det sätt som avtalsparterna inom TS-05 kommer överens om senast 31.1.2006.

De uppgiftsrelaterade minimilönerna för de olika lönegrupperna fr.o.m. 1.3.2005 framgår av § 8 mom. 1 i TS-05 och § 3 i underteckningsprotokollet. För en heltidsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år är minimilönen för ordinarie arbetstid inklusive naturaförmåner 1 198,31 euro fr.o.m. 1.3.2005.

Den allmänna förhöjningen 1.3.2005 (TS-05)

  • 2,5 % (om den uppgiftsrelaterade lönen 28.2.2005 är minst 1 582,11 €) eller
  • 0,6 % + 30,06 € (om den uppgiftsrelaterade lönen 28.2.2005 är lägre än 1 582,11 €)

Det individuella tillägget och separattillägget höjs med samma procentsats som den uppgiftsrelaterade lönen.

För en deltidsarbetande är den allmänna förhöjningen i euro lägre än ovan nämnda allmänna förhöjning i euro i samma proportion som den deltidsarbetandes uppgiftsrelaterade lön eller därmed jämförbara månadslön är lägre än motsvarande lön för en anställd med full arbetstid.

Den lokala justeringspotten 1.9.2005
(löneutvecklingsavtalet) är
0,8 %.

Den allmänna förhöjningen 1.6.2006 (TS-05)

Åtminstone 1,4 %. Närmare information om den allmänna förhöjningen ges senare. Det individuella tillägget och separattillägget höjs med samma procentsats som den uppgiftsrelaterade lönen.

Innehavare av bitjänst

Sådana löner för bitjänstinnehavare som inte bestäms enligt bestämmelserna för deltidsarbetande höjs 1.3.2005 med 2,5 procent och 1.6.2006 med en procentsats som meddelas senare.

Branschpott och jämställdhetspott 2006

Fördelningen av branschpotten (0,4 %) och jämställdhetspotten (0,1 %) meddelas senare.

Eventuella engångsersättningar i augusti 2006

Information om en eventuell engångsersättning i samband med lönebetalningen i augusti 2006 ges senare.

Den lokala justeringspotten 1.9.2006
(löneutvecklingsavtalet) är
0,4 %

Den lokala justeringspotten 1.9.2007
(löneutvecklingsavtalet) är
0,5 %

Uträkning av den lokala justeringspotten

De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman för den personal som omfattas av TS (avtalsområdet) med avvikelse från anvisningarna i Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 28/2003 så att beräkningsgrunden är lönesumman i maj varje år.  Den allmänna förhöjningen som ska verkställas från början av mars år 2005 ska ingå i lönesumman för maj år 2005. Lönesumman för maj 2006 höjs genom en allmän förhöjning 1.6.2006 vars omfattning meddelas senare.

Till lönesumman räknas samtliga löner som omfattas av TS och som betalats i maj. Om lönesumman för maj avviker från lönesumman för en vanlig månad, används vid beräkningen en s.k. normal månad utan extraordinära löneposter (t.ex. semesterpenning, resultatbonus eller engångsersättningar) eller permitteringar.

Till de löner som betalats till de anställda inom TS räknas också lönerna för vikarier och andra visstidsanställda samt deltidsanställda. Däremot kan lönerna för tillfälligt sysselsätta och innehavare av bitjänster utelämnas ur beräkningsgrunden.  Vid beräkningen av kostnaderna ska den totala kostnadseffekten inklusive återverkningarna t.ex. på arbetstidsersättningar beaktas.

Vid beräkningen kan också avvikande lokalt etablerad praxis tillämpas, om resultatet är avtalsenligt och de lokala parterna godkänner detta beräkningssätt.

Användningen av lokala justeringspotter

Justeringspotterna används för att rätta till lokala missförhållanden i uppgiftsrelaterade löner och för att betala individuella tillägg. När de uppgiftsrelaterade lönerna höjs ska man i första hand till exempel korrigera lönerna för personer i ledande ställning där behovet av korrigering har konstaterats vara störst med beaktande av slutsatserna från den statistiska utredningen av lönenivån inom kommunsektorn (Kunpas-utredningen) som avses i punkt 1 i löneutvecklingsavtalet. Fördelningen av jämställdhetspotten (0,1 %) meddelas senare.

Verkställandet av den lokala justeringspotten

Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationerna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten och eftersträvar enighet i mån av möjlighet. Parterna förhandlar om justeringen av de uppgiftsrelaterade lönerna och om storleken på den pott som ska användas för de individuella tilläggen. Över förhandlingarna ska ett protokoll upprättas av vilket parternas ståndpunkter jämte motiveringar framgår. Vid förhandlingarna behandlas inte betalningen av de individuella tilläggen till namngivna personer.

Om enighet inte kan nås vid förhandlingarna, beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen hur justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner, för individuella tillägg eller för motsvarande höjningar.

Textändringar                   

Den individuella lönen har bytt namn till individuellt tillägg för att terminologin i fråga om lönedelarna i de olika kommunala tjänste- och kollektivavtalen ska vara enhetlig. Ändringen påverkar inte användningen av denna lönedel (se § 14 i underteckningsprotokollet).

Till § 2 mom. 1 som gäller tillämpningsområdet har för tydlighetens skull fogats centraliserad fastighetsskötsel.  Tekniskt arbete vid arbetscentraler för skyddat arbete har på grund av den ändrade socialvårdslagen ersatts med tekniskt arbete inom sysselsättnings- och arbetsverksamhet för handikappade.

Den mening som anknyter till bevarandet av specialarrangemang i enskilda kommuner och samkommuner i slutet av § 6 mom. 1 om tidigare anställningsvillkor har slopats på grund av att ett separat tjänstekollektivavtal ingåtts.

Text från handledningen för TS har flyttats till tillämpningsdirektivet i § 7. Till detta tillämpningsdirektiv har för tydlighetens skull från TS-handledningen också flyttats bestämmelsen om att det ska finnas en TS-utvecklingsgrupp i varje kommun och samkommun.

Till tillämpningsdirektivet i § 18 som gäller fjärrortstillägg har fogats en bestämmelse om att tjänsteinnehavarens och arbetstagarens rätt till fjärrortstillägg vid ändringar i kommunindelningen bestäms på samma grunder som vid övergång till en annan tjänst eller uppgift inom kommunen eller samkommunen. Bestämmelsen gäller tjänsteinnehavare och arbetstagare som med stöd av § 18 i TS-98 hade rätt till fjärrortstillägg.

I § 24 mom. 2 som gäller lön under avstängning från tjänsteutövning har en ändring i hänvisningen gjorts på grund av de ändrade bestämmelserna i 3 kap. i strafflagen.

Betalningen av turnétillägg enligt § 6 i bilagan (TS bilaga 1) som gäller den ordinarie arbetstiden och turnétillägget för teknisk personal vid kommunala teatrar har preciserats så att turnétillägget betalas för varje resedygn.

Förteckningen över beteckningar i § 1 mom. 2 och § 6 i de särskilda bestämmelserna om arbetstidsarrangemangen vid brand- och räddningsverk (TS-05 bilaga 2) har på grund av regionaliseringen av räddningsväsendet ersatts med ett allmänt omnämnande av tjänsteinnehavare i lednings- och brandsynsuppgifter.  Denna ändring är enligt de tillämpningsdirektiv som fogats till § 1 mom. 2 och § 6 mom. 2 inte avsedda att ändra tillämpningsområdet för de nämnda bestämmelserna i avtalet.

I bestämmelserna och tillämpningsdirektiven i fråga om kontinuerligt treskiftsarbete i TS-05 bilaga 2 har vissa kompletteringar gjorts som förtydligar tillämpningen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                    Jyrki Hämäläinen

BILAGA  Underteckningsprotokollet till TS-05

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT