På svenska
Yleiskirje
5/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2005-2007 (TS-05)

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2005-2007 allekirjoituspöytäkirja. Sopimus on voimassa 16.2.2005-30.9.2007 ja se on 16.12.2004 allekirjoitetun tulopoliittisen sopimuksen mukainen. Sopimuksen tekstimuutokset ovat lähinnä selventäviä. Koska muutoksilla ei ole välitöntä vaikutusta TS:n soveltamiseen, niitä ei lähetetä tämän yleiskirjeen liitteenä. Ne ilmenevät painettavasta sopimuskirjasta. Tekstimuutoksiin sisältyy vain yksi asiallinen muutos. Työnantajan saatavan kuittausoikeutta koskeva 23 §:n 1 momentin mukainen 5 vuoden vanhentumisaika on muutettu 3 vuodeksi velan vanhentumisesta annetun lain voimaantulon vuoksi. TS:n piiriin kuuluviin sovellettavien kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2005-2007 määräysten muutoksia on selostettu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 1/2005.

Sopijaosapuolten välinen TS-työryhmä jatkaa sopimuksen kehittämistä ja edistää paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuutta, ottaen huomioon muun ohessa kunnallisen palvelutuotannon rakennemuutokset. TS-työ­ryhmä selvittää 31.1.2006 mennessä erityisesti sopimuksen 8 §:ssä tarkoitettujen palkkaryhmien tarkoituksenmukaisuutta.

Palkankorotukset 2005-2007

Kuntien ja kuntayhtymien pitää vuosina 2005-2007 toteuttaa seuraavassa luetellut TS-05:n soveltamispiiriin kuuluvan henkilöstön palkkojen korotukset. Palkankorotukset perustuvat TS-05:een sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen 13.11.2002 allekirjoittamaan sopimukseen kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003-2007 (kehittämissopimus). Palkankorotukset ja niiden toteuttamisen ajankohdat käyvät lähemmin ilmi allekirjoituspöytäkirjasta ja mainitusta kehittämissopimuksesta (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 1/2003). Allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n 2 kohdan mukaiset 0,4 prosentin suuruinen liittoerä ja 0,1 prosentin suuruinen tasa-arvoerä käytetään palkkojen korottamiseen vuonna 2006 siten kuin TS-05:n sopijaosapuolet asiasta 31.1.2006 mennessä sopivat. 

Palkkaryhmittäiset tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 1.3.2005 lukien ilmenevät TS-05:n 8 §:n 1 momentista ja allekirjoituspöytäkirjan 3 §:stä. Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen, täyttä työaikaa tekevän säännöllisen työajan vähimmäispalkka luontoisetuineen 1.3.2005 lukien on 1 198,31 euroa.

Yleiskorotus 1.3.2005 lukien (TS-05)

  • 2,5 % (tehtäväkohtainen palkka vähintään 1 582,11 € 28.2.2005) tai 
  • 0,6 % + 30,06 € (tehtäväkohtainen palkka alle 1 582,11 € 28.2.2005)

Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan kumpaakin sillä prosenttimäärällä, jolla tehtäväkohtaista palkkaa on korotettu.

Osa-aikatyötä tekevän euromääräinen yleiskorotus on samassa suhteessa edellä mainittua euromääräistä yleiskorotusta alempi kuin hänen tehtäväkohtainen palkkansa tai siihen rinnastettava kuukausipalkkansa on täyttä työaikaa tekevän vastaavaa palkkaa alempi. 

Paikallinen järjestelyvaraerä 1.9.2005 lukien
(kehittämissopimus) 
0,8 %

Yleiskorotus 1.6.2006 lukien (TS-05)

Ainakin 1,4 %. Yleiskorotuksen tarkemmasta määrästä ilmoitetaan myöhemmin. Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan kumpaakin sillä prosenttimäärällä, jolla tehtäväkohtaista palkkaa on korotettu.

Sivuviranhaltija

Sellaista sivuviranhaltijan palkkaa, joka ei määräydy osa-aikatyötä koskevien määräysten mukaan, korotetaan 1.3.2005 lukien 2,5 prosentilla ja 1.6.2006 lukien myöhemmin ilmoitettavalla prosenttimäärällä.

Vuoden 2006 liittoerä ja tasa-arvoerä 

Liittoerän (0,4 %) ja tasa-arvoerän (0,1 %) käytöstä ilmoitetaan myöhemmin.

Mahdollinen kertakorvaus elokuussa 2006

Elokuun 2006 palkanmaksun yhteydessä mahdollisesti maksettavasta kertakorvauksesta ilmoitetaan myöhemmin.

Paikallinen järjestelyvaraerä 1.9.2006 lukien
(kehittämissopimus) 0,4 %

Paikallinen järjestelyvaraerä 1.9.2007 lukien
(kehittämissopimus) 0,5 %

Paikallisen järjestelyerän laskeminen

Paikalliset järjestelyerät lasketaan TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön (sopimusalan) palkkasummasta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 28/2003 olevasta ohjeesta poiketen siten, että laskentapohjana on kunkin vuoden toukokuun palkkasumma. Maaliskuun alusta vuonna 2005 toteutettavan yleiskorotuksen pitää sisältyä vuoden 2005 toukokuun palkkasummaan. Vuoden 2006 toukokuun palkkasummaa korotetaan 1.6.2006 lukien toteuttavalla yleiskorotuksella, jonka tarkka määrä ilmoitetaan myöhemmin.

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki TS:n piiriin kuuluville toukokuussa maksetut palkat. Jos toukokuun palkkasumma poikkeaa tavanomaisen kuukauden palkkasummasta, käytetään laskentaperusteena tavallista kuukautta, johon ei sisälly poikkeuksellisia palkkaeriä (esimerkiksi lomarahoja, tulospalkkioita tai kertakorvauksia) eikä lomautuksia. 

TS:n piiriin kuuluvalle henkilöstölle maksettuihin palkkoihin lasketaan mukaan myös muun ohessa sijaisten ja muiden määräaikaisten sekä osa-aikaisten palkat. Sen sijaan tilapäisesti työllistettyjen ja sivutoimisten viranhaltijoiden palkat voidaan jättää pois laskentapohjasta. Kustannuksia laskettaessa on otettava huomioon kokonaiskustannusvaikutus heijastusvaikutuksineen esimerkiksi työaikakorvauksiin.

Laskennassa voidaan noudattaa myös jotain muuta paikallisesti vakiintunutta käytäntöä, jos lopputulos on sopimuksen mukainen ja paikalliset osapuolet hyväksyvät tämän laskentatavan.

Paikallisen järjestelyerän käyttö

Järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaessa on ensisijaisena perusteena niiden esimerkiksi johtavassa asemassa olevien palkkojen korjaaminen, joiden korjaustarve on suurin, kun otetaan huomioon kehittämissopimuksen 1 kohdassa tarkoitetusta kunta-alan palkkatasoa koskevasta tilastollisesta selvityksestä (ns. Kunpas-selvitys) tehtävät johtopäätökset. Tasa-arvoerän (0,1 %) käytöstä ilmoitetaan myöhemmin. 

Paikallisen järjestelyerän toimeenpano

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Osapuolet neuvottelevat tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta ja henkilökohtaisiin lisiin käytettävän erän suuruudesta. Neuvotteluista pitää laatia pöytäkirja, josta osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen käyvät ilmi. Neuvotteluissa ei käsitellä henkilökohtaisten lisien maksamista nimetyille henkilöille.

Jollei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Tekstimuutokset

Henkilökohtaisen palkan nimi on muutettu henkilökohtaiseksi lisäksi kunnallisten sopimusalojen virka- ja työehtosopimusten mukaisia palkan osia koskevan terminologisen yhtenäistämisen vuoksi. Muutoksella ei ole muutettu tämän palkan osan käyttäytymistä (ks. allekirjoituspöytäkirjan 14 §). 

Soveltamisalapykälän (2 §) 1 momenttiin on lisätty selvyyden vuoksi keskitetty kiinteistönhoito. Suojatyökeskuksen tekninen työ on sosiaalihuoltolain muutoksen vuoksi korvattu ilmaisulla vammaisten työllistämis- ja työllistymistyön toimintayksikön tekninen työ.

Aiempia palvelussuhteen ehtoja koskevan 6 §:n 1 momentin lopussa ollut kunta- ja kuntayhtymäkohtaisten erityislaatuisten järjestelmien säilyttämiseen liittyvä virke on poistettu asiasta tehdyn erillisen virkaehtosopimuksen vuoksi.

TS-oppaasta on siirretty tekstiä 7 §:n soveltamisohjeeseen. Tähän soveltamisohjeeseen on siirretty selvyyden vuoksi myös TS-oppaan maininta siitä, että jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava TS-kehittämis­työryhmä. 

Syrjäseutulisää koskevan 18 §:n soveltamisohjeeseen on lisätty määräys siitä, että kuntajaon muuttuessa viranhaltijan ja työntekijän oikeus syrjäseutulisään määräytyy samoin perustein kuin hänen siirtyessään kunnassa tai kuntayhtymässä toiseen virkaan tai tehtävään. Määräys koskee viranhaltijoita ja työntekijöitä, joilla on TS-98:n 18 §:n perusteella ollut oikeus syrjäseutulisään.

Virantoimituksesta pidättämisen ajalta maksettavaa palkkaa koskevan 24 §:n 2 momenttiin on tehty rikoslain 3 luvun säännösten muuttamisesta aiheutuva muutos säännösviittaukseen.

Kunnallisten teattereiden teknisen henkilökunnan säännöllistä työaikaa ja rasitelisää koskevan liitteen (TS:n liite 1) 6 §:n mukaisen rasitelisän maksamista on täsmennetty niin, että rasitelisää maksetaan kultakin matkavuorokaudelta.

Palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevien erityismääräysten (TS-05:n liite 2) 1 §:n 2 momentin ja 6 §:n nimikeluettelot on pelastustoimen alueellistamisen vuoksi korvattu yleisillä maininnoilla pelastustoimen johto-, ohjaus- ja palotarkastustehtävissä toimivista viranhaltijoista. Tällä muutoksella ei 1 §:n 2 momenttiin ja 6 §:n 2 momenttiin lisättyjen soveltamisohjeiden mukaan ole tarkoitettu muuttaa mainittujen sopimuskohtien määräysten soveltamispiiriä. 

Keskeytymätöntä kolmivuorotyötä koskeviin TS-05:n liitteen 2 määräyksiin ja niiden soveltamisohjeisiin on tehty eräitä määräysten soveltamista selventäviä lisäyksiä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen

LIITE  TS-05:n allekirjoituspöytäkirja 

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT