Suomeksi
Cirkulär
30/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar av bestämmelserna om partiell vårdledighet och uppsägningstider i AKTA och arbetsavtalslagen

Detta utskick innehåller ett tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av bestämmelserna om partiell vårdledighet och uppsägningstider i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2003-2004 och arbetsavtalslagens ändrade bestämmelser om vårdledighet.

Uppsägningstider 

För tjänsteinnehavarnas del beror ändringen på den nya tjänsteinnehavarlagen (304/2003) som trädde i kraft 1.11.2003. Efter ändringen motsvarar uppsägningstiderna i kollektivavtalet bestämmelserna i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.
 
Före ändringen tillämpades olika uppsägningstider för ordinarie tjänsteinnehavare respektive tjänsteförrättande, tillfälliga och andra visstidsanställda tjänsteinnehavare. Efter ändringen tillämpas samma uppsägningstider på både tillsvidareanställda och visstidsanställda och på såväl tjänsteinnehavare som arbetstagare.
Ändringarna träder i kraft den dag avtalet skrivs under, dvs. 4.11.2003.

Partiell vårdledighet

Arbetsavtalslagens 4 kap. 4 § ändrades 1.11.2003 (870/2003). Arbetstagares rätt till partiell vårdledighet har utvidgats och gäller numera till slutet av det läsår då barnet går ut andra klass. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning har arbetstagaren rätt att ta ut partiell vårdledighet till slutet av det läsår då barnet går ut tredje klass. Läsåret slutar 31.7. Tidigare upphörde rätten till partiell vårdledighet vid slutet av det kalenderår då barnet började grundskolan.
 
Också förutsättningarna för partiell vårdledighet har ändrats. En arbetstagare som under de senaste 12 månaderna varit anställd hos kommunen eller samkommunen i totalt minst 6 månader beviljas partiell vårdledighet. Tidigare krävdes 12 månaders anställning under de senaste 24 månaderna.
 
För tjänsteinnehavare har motsvarande ändring gjorts genom en justering i AKTA kap. V § 13 och § 14 mom. 2. Ändringarna i kollektivavtalet träder i kraft den dag avtalet skrivs under, dvs. 4.11.2003. För arbetstagarnas del tillämpas de nya bestämmelserna fr.o.m. 1.11.2003.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri
 
Förhandlingschef                             Heikki Saipio
 
Bilagor

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av bestämmelserna om partiell vårdledighet och uppsägningstider i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2003-2004 
   
Lag om ändring av 4 kap. 4 § arbetsavtalslagen (870/2003) (Finlex)

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT