Suomeksi
Cirkulär
18/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Frågor om tillämpningen av lönesättningen i AKTA

Detta utskick innehåller en promemoria där vissa frågor som blivit aktuella vid tillämpningen av lönesättningen i AKTA och det nuvarande utbildningssystemet tas upp. En förteckning över nuvarande yrkeshögskoleexamina jämte påbyggnadsexamina, yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina finns som bilaga till promemorian. Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna har förhandlat och uppnått samförstånd om promemorians innehåll.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Förhandlingschef                              Heikki Saipio

Bilagor
1. Frågor i anslutning till tolkningen av AKTA:s lönesättning
2. Examensförteckning (på finska)