Suomeksi
Cirkulär
14/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om justering 1.12.2003 av UKTA 2003-2004

Det kollektivavtal som nämns i rubriken har undertecknats 26.3.2003 och skickas nu för kännedom. Avtalet baserar sig på det avtal om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007 som undertecknades 13.11.2002. Löneutvecklingsavtalet skickades ut med cirkulär 1/2003.

Till kollektivavtalet bifogas de C-lönetabeller för dyrortsklass I och II som träder i kraft 1.12.2003. Tabellen för övertim- och timarvoden förändras inte. Tilläggsarvoden i euro enligt UKTA ändras inte heller.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Anja Vaheri

BILAGOR

  1. Tjänste- och arbetskollektivavtal om justering 1.12.2003 av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2003-2004
  2. Anvisningar för lönejusteringarna 1.12.2003
  3. Ändrade minimilöner och nedre och övre gränser i löneskalorna i UKTA 2003-2004 fr.o.m. 1.12.2003