Suomeksi
Cirkulär
22/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 1.2.2003–15.2.2005

För kännedom och för att iakttas bifogas underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2003–2004 och § 19 som ändrats i avtalet samt bilagorna 1–4.

I underteckningsprotokollet anges avtalets giltighetstid, åtgärder före lönejusteringarna, tidpunkten för lönejusteringarna med kostnadseffekter samt mer detaljerat de löneförhöjningar som genomförs 1.3.2002 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter. Detaljerade anvisningar om de löneförhöjningar som ska verkställas 1.3.2004 ges i god tid före förhöjningstidpunkten.

I den reviderade § 19 i TIM-AKA finns preciserade allmänna lönebestämmelser och bestämmelser om löneformer, tidlön, prestationslön samt uträkning och justering av medeltiminkomsten. Dessutom finns det bestämmelser om särskilda arvoden i den nya punkt 5 i § 19. Observera också att avtalsbestämmelserna om totaltimlönen har avskaffats.

I den reviderade bilaga 2 "inplacering i lönegrupper" har nya exempel på yrken tagits med och också annars har man strävat efter att göra definitionerna av yrken klarare för att den slutliga inplaceringen i rätt lönegrupp ska kunna göras så lätt som möjligt.

Av bilaga 4 "delackord" framgår att man för den egentliga lönesättningen ger ut en separat lönesättningsbok som är en del av arbetskollektivavtalet. Efter att lönesättningsboken tryckts behöver inga ändringar göras exempelvis p.g.a. lönejusteringar eftersom alla pris gäller tidackord. Lönesättningsboken kan alltså tillämpas som sådan på delackord, också som bilaga till senare arbetskollektivavtal.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Jyrki Hämäläinen

Bilagor  Underteckningsprotokollet, § 19 i avtalet samt bilagorna 1-4