Suomeksi
Cirkulär
11/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Projektet Kommunjobb 2010

Projektet Kommunjobb 2010 (bygger på rapporten: Kommunernas arbetskraft och personal 2010) syftar till att förbereda kommunsektorn för den kommande kampen om arbetskraften. Målet är att förbättra de kommunala arbetsgivarnas chanser inför arbetskraftsbristen, lyfta fram det kommunala servicearbetet och göra de kommunala arbetsplatserna mera lockande. Kommunförbundets, Kommunala arbetsmarknadsverkets och Kommunernas pensionsförsäkrings samprojekt för en breddad arbetsgivarstrategi offentliggjordes den 8 april 2002. Nu när de föreslagna åtgärderna börjar genomföras söker man lämpliga vägar och vidtar nödvändiga åtgärder för att nå målen. Projektet pågår till slutet av 2004.

Projektet indelas i fyra huvudområden: kommunalekonomi/kommunpolitik, arbetsgivar- och personalpolicy, utbildningspolitik och en aktiv sysselsättningspolitik. Till dessa delområden hör 19 åtgärdsförslag som syftar till att öka stabiliteten och planmässigheten i den kommunala ekonomin, stärka kommunernas och samkommunernas arbetsgivar-, personal- och pensionspolicy och prognostiseringen av utbildningsbehovet och slutligen sysselsättnings- och invandrarpolitiken. I projektet Kommunjobb 2010 ingår en undersökning med samma namn. Med hjälp av ett flertal enkäter utreds arbetshälsan och hur den har utvecklats inom kommunsektorn och resultaten används i arbetslivsutvecklingen.

Projektet leds av en styrgrupp bestående av vice verkställande direktör Pekka Alanen (Kommunförbundet), ordförande för gruppen, arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri (KA) och vice verkställande direktör Eija Lehto-Kannisto (pensionsförsäkringen). I styrgruppens arbete deltar också Reijo Vuorento som är planeringschef vid Kommunförbundet. Biträdande förhandlingschefen Pirkko Leivo från Kommunala arbetsmarknadsverket sköter uppdraget som projektledare fr.o.m. 1 juni 2002.

Kommunala arbetsmarknadsverket har tidigare publicerat ett ställningstagande om utveckling av den strategiska personalledningen. En god arbetsgivar- och personalpolitik stödjer serviceverksamheternas strategiska ledning och prognostiseringen av framtida utmaningar. Vid sidan av och som en fortsättning på personalstrategiarbetet, som fått en god start, är det dags att börja se över det kommande behovet av och utbudet på arbetskraft, både för enskilda arbetsgivare och på regional nivå. Att stärka och sprida en positiv bild av kommunen som arbetsgivare och vårda kontakterna till läroanstalterna i regionen är effektiva åtgärder som kan
användas på lokal nivå. Projektet Kommunjobb 2010 kommer bland annat att stödja detta arbete.

Läs mera om projektet på webben: www.kuntaliitto.fi/kuntatyo2010. 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Projektledare                                   Pirkko Leivo

Bilaga  Projektfolder för Kommunjobb 2010