Suomeksi
Cirkulär
1/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringarna i de kommunala kollektivavtalen 2001-2002 träder i kraft 1.3.2002

Lönejusteringarna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2001-2002 görs från och med 1.3.2002 enligt uppgifterna nedan.

Lönerna i läkaravtalet justeras inte 1.3.2002.

Lönejusteringarna i avtalet för tekniska sektorn genomförs enligt uppgifterna i bilaga 3.

C-lönetabellerna för den kommunala undervisningssektorn som gäller fr.o.m. 1.3.2002 skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna i cirkulär 2/2002.

Lönejusteringarna i arbetskollektivavtalet för timavlönade skickades för kännedom i cirkulär 26/2001.

Lönejusteringarna i arbetskollektivavtalet för skådespelarna genomförs enligt uppgifterna i bilaga 4.

Justeringarna i tjänste- och arbetskollektivavtalet för stadsorkestrarna framgår av § 3 och 4 i avtalets underteckningsprotokoll.

Tröskeln för indexvillkoret i det inkomstpolitiska avtalet har inte överskridits.

Lönejusteringarna enligt AKTA

Alla de lönejusteringar som träder i kraft 1.3.2002 tillämpas på de löner som har betalats ut i euro från och med 1.1.2002. Närmare bestämmelser om övergången till euro ingår i § 7 i underteckningsprotokollet för AKTA.

Den allmänna förhöjningen 1.3.2002

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas grundlöner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.3.2002 genom en allmän förhöjning på 30 euro i månaden, dock minst med 1,9 %. Det individuella tillägg som avses i § 10 i avlöningskapitlet höjs vid samma tidpunkt med 1,9 %.

Om grundlönen är lägre än 1 578,95 euro höjs den med 30 euro. Grundlöner på minst 1 578,95 mark höjs med 1,9 %.

Lönen för sådan arbetsgivarrepresentant som avses i § 5 i avlöningskapitlet höjs med de allmänna förhöjningarna, om inte något annat bestämts om justeringen av lönen.

Den allmänna förhöjningen tillämpas även på en totallön som betalas till arbetstagare enligt arbetsavtalet eller till tjänsteinnehavare enligt ett lokalt tjänstekollektivavtal, såvida inte något annat överenskommits i arbetsavtalet/det lokala tjänstekollektivavtalet.

Deltidsarbete och bitjänst

I deltidsarbete är den allmänna förhöjningen i euro lägre än ovan nämnda allmänna förhöjning i euro enligt samma proportion som den deltidsarbetandes grundlön eller därmed jämförbara månadslön är lägre än motsvarande lön för en anställd med full arbetstid.

Lönen för bitjänstinnehavare, vilken inte bestäms enligt samma bestämmelser som för deltidsarbetande, höjs 1.3.2002 med 1,9 %.

Familjedagvårdare

Lönen för de familjedagvårdare som avses i bilaga 13 till AKTA höjs 1.3.2002 på det sätt som framgår av bilaga 2. Det har skett vissa förändringar i den lönetabell som ingår i AKTA 2001-2002 som beror på avrundningsreglerna för cent.

Förtroendemän

Grundlönen för en förtroendeman som helt befriats från sina arbetsuppgifter är fr.o.m. 1.3.2002 minst 1 409,14 euro i månaden.

Arbetstagare i skyddat arbete

Lönen för sådana arbetstagare i skyddat arbete som avses i bilaga 10 höjs fr.o.m. 1.3.2002 med samma procenttal som respektive grundlön.

Minimilön

Minimilönen är 1 097,83 euro i månaden fr.o.m. 1.3.2002.

Särskilda tillägg

Det individuella tillägg som avses i § 10 i AKTA höjs med 1,9 %. Av de tillägg som fastställs i euro är bl.a. årstillägget, språktillägget, fjärrortstillägget, mötesarvodena, föreläsningsarvodena, förtroendemannaersättningen och teatrarnas turnétillägg (bilaga 15 i AKTA) oförändrade.

De procentuella tillägg som räknas på grundlönen höjs däremot till följd av höjningen av grundlönen. Sådana tillägg är exempelvis erfarenhetstilläggen och de flesta arbetstidsersättningarna.

Lönesättningsbilagorna 1-7

Eurobeloppen i lönesättningsbilagorna 1-7 höjs 1.3.2002 genom den allmänna höjningen. I bilaga 1 till cirkuläret ingår lönesättningsbilagorna justerade i euro som gäller fr.o.m. 1.3.2002.

Grundlönen i euro för städare (07SII012, se sid. 164 i lönesättningsbilaga 7 i AKTA 2001-2002) är felaktig. Felet har bl.a. påpekats i ett brev till löneombuden i oktober 2001 och i Kuntatyönantaja 5/2001. Den rätta grundlönen under perioden 1.1-28.2.2002 skall vara minst 1 203,89 euro.

Justeringsmånen

Från och med 1.3.2002 används en lokal justeringspott på 0,5 % för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna.

Närmare instruktioner framgår av cirkulär 28/2001 och Kuntatyönantaja 5/2001.

Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. I de stora kommuner och samkommuner där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg skall de första justeringsbeloppen betalas senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

De justerade förhöjningar som utgår från arbetstiden betalas till periodarbetare fr.o.m. det datum då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den period som börjar närmast därefter.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef                              Heikki Saipio

Förhandlingschef                              Pentti Hakola

 

Bilagor
1. Bilagorna 1-7 till AKTA 2001-2002
2. Lönejusteringarna för familjedagvårdare (AKTA bilaga 13)
3. De uppgiftsrelaterade minimilönerna inom tekniska sektorn fr.o.m. 1.3.2002
4. Lönejusteringarna för skådespelarna fr.o.m. 1.3.2002