På svenska
Yleiskirje
1/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten 2001-2002 palkantarkistukset 1.3.2002

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2001–2002 mukaiset palkantarkistukset maksetaan 1.3.2002 lukien siten kuin jäljempänä todetaan.

Lääkärisopimuksen palkkoja ei tarkisteta 1.3.2002.

Teknisten sopimuksen palkantarkistukset toteutetaan siten kuin tämän yleiskirjeen liitteessä 3 todetaan.

Kunnallisen opetusalan C-palkkataulukot 1.3.2002 alkaen lähetetään kuntiin ja kuntayhtymiin tiedoksi yleiskirjeellä 2/2002.

Tuntipalkkaisten työehtosopimuksen mukaiset palkantarkistukset on lähetetty tiedoksi yleiskirjeellä 26/2001.

Näyttelijöiden työehtosopimuksen mukaiset palkantarkistukset toteutetaan siten kuin tämän yleiskirjeen liitteessä 4 todetaan.

Kaupunginorkesterien virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset käyvät ilmi sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 3 ja 4 §:stä.

Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyvän indeksiehdon kynnys ei ylittynyt.

KVTES:n palkantarkistukset

Kaikki 1.3.2002 lukien voimaan tulevat palkantarkistukset tehdään palkkoihin, jotka on viimeistään 1.1.2002 lukien muunnettu euromääräisiksi. Euron käyttöönotosta on tarkemmat määräykset KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 7 §:ssä.

Yleiskorotus 1.3.2002

Viranhaltijan/työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.3.2002 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 30 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,9 %. Palkkausluvun 10 §:ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan samasta ajankohdasta lukien 1,9 %:lla.

Alle 1 578,95 euron suuruista peruspalkkaa korotetaan 30 eurolla. Peruspalkkaa, joka on vähintään 1 578,95 euroa korotetaan 1,9 %:lla.

Palkkausluvun 5 §:ssä tarkoitetun työnantajan edustajan palkkaa korotetaan yleiskorotuksella, ellei palkan tarkistamisesta ole toisin päätetty.

Yleiskorotus tulee myös kokonaispalkkaan, jota maksetaan työntekijälle työsopimuksen tai viranhaltijalle paikallisen virkaehtosopimuksen perusteella, jollei työsopimuksella/paikallisella virkaehtosopimuksella ole toisin sovittu.

Osa-aikatyö ja sivuviranhaltija

Osa-aikatyössä euromääräinen yleiskorotus on samassa suhteessa alempi edellä mainittua euromääräistä yleiskorotusta kuin osa-aikatyötä tekevän peruspalkka tai siihen rinnastettava kuukausipalkka on alempi täyttä työaikaa tekevän vastaavaa palkkaa.

Sivuviranhaltijan palkkaa, joka ei määräydy osa-aikatyötä koskevien määräysten mukaan, korotetaan 1.3.2002 lukien 1,9 %:lla.

Perhepäivähoitaja

KVTES:n liitteessä 13 tarkoitetun perhepäivähoitajan palkkaa korotetaan 1.3.2002 lukien siten kuin tämän yleiskirjeen liitteestä käy tarkemmin ilmi. KVTES 2001–2002 -kirjaan painettuun palkkataulukkoon on tullut eräitä senttipyöristyksistä johtuvia muutoksia.

Luottamusmies

Työtehtävistään kokonaan vapautetun luottamusmiehen peruspalkka on 1.3.2002 lukien vähintään 1 409,14 euroa kuukaudessa .

Suojatyöntekijä

Liitteessä 10 tarkoitetun suojatyöntekijän palkkaa korotetaan 1.3.2002 lukien sillä prosenttiluvulla, jolla asianomaista peruspalkkaa korotetaan.

Vähimmäispalkka

Vähimmäispalkka on 1.3.2002 lukien 1 097,83 euroa kuukaudessa.

Erinäiset lisät

KVTES:n palkkausluvun 10 §:ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 1,9 %:lla. Euromääräisistä lisistä jäävät ennalleen mm. määrävuosilisä, kielilisä, syrjäseutulisä, kokouspalkkiot, luentopalkkiot, luottamusmieskorvaus ja teattereiden rasitelisä (KVTES:n liite 15).

Sen sijaan prosentuaaliset lisät, joiden laskentaperusteena on peruspalkka, korottuvat peruspalkan korotuksen seurauksena. Tällaisia ovat mm. kokemuslisät ja useimmat työaikakorvaukset.

Palkkahinnoitteluliitteet 1–7

Palkkahinnoitteluliitteiden 1–7 euromääriä korotetaan 1.3.2002 lukien yleiskorotuksella. Tämän yleiskirjeen liitteenä 1 on euromääriltään tarkistetut palkkahinnoitteluliitteet, joita noudatetaan 1.3.2002 lukien.

KVTES 2001–2002 -kirjassa palkkahinnoitteluliitteen 7 sivulla 159 oleva siivoojan (07SII012) euromääräinen peruspalkka on virheellinen, kuten mm. palkka-asiamieskirjeesä lokakuussa 2001 ja Kuntatyönantaja-lehdessä 5/2001on mainittu. Oikea peruspalkka ajalla 1.1.-28.2.2002 on vähintään 1 203,89 euroa.

Järjestelyvara

1.3.2002 lukien käytetään 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Asiasta on annettu tarkempia ohjeita mm. yleiskirjeellä 28/2001 ja Kuntatyönantaja-lehdessä 5/2001.

Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan jaksotyöntekijöille tarkistusten voimaantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan jakson alusta lukien.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

Neuvottelupäällikkö                       Pentti Hakola

 

Liitteet

1. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2001–2002 liitteet 1–7
2. Perhepäivähoitajia koskevat palkantarkistukset (KVTES liite 13)
3. Teknisten sopimuksen tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 1.3.2002 lukien
4. Näyttelijöiden palkantarkistukset 1.3.2002 lukien