Suomeksi
Cirkulär
9/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tillämpningen av TS-lönesystemet

Det nya lönesystemet i avtalet för tekniska sektorn (TS) infördes enligt TS-95 senast 1.12.1995. Lön betalas på basis av uppgifternas svårighetsgrad (uppgiftsrelaterad lön) och enligt arbetsprestation (individuell lön).

Responsen från kommunerna och samkommunerna signalerar att det behövs redskap för att klargöra och förenkla procedurerna och på så sätt få systemet att fungera effektivare. Detta framgår bland annat av Kommunala arbetsmarknadsverkets (KA:s) senaste utredning om personalen inom tekniska sektorn (förfrågan i augusti 2000. I största delen av svaren ansåg man det vara nödvändigt med riksomfattande blankettmallar.

KA:s och organisationernas gemensamma TS-arbetsgrupp har utarbetat blankettmallar för skriftliga uppgiftsbeskrivningar och för beskrivning av de faktorer som inverkar på den individuella lönen.

Mallarna har inte tagits med i TS-avtalet och de innehåller inte heller i sig något värderingssystem. Värderingen för de uppgiftsbaserade och de individuella lönerna görs i enlighet med de allmänna principer som anges i TS och de principer som bestämts lokalt. En förutsättning för att man skall ha nytta av blanketterna är att de går ihop med det lokala systemet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör     Jouni Ekuri

Förhandlingschef                Pentti Hakola

BILAGOR
1   Anvisningar för blankettmallerna
2   Blankettmall för uppgiftsbeskrivning
3   Blankettmall för utvärdering av den individuella arbetsprestationen